Skyddsjakt på varg

Skriftlig fråga 2022/23:512 av Malin Larsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-01
Överlämnad
2023-04-03
Anmäld
2023-04-11
Svarsdatum
2023-04-12
Sista svarsdatum
2023-04-12
Besvarad
2023-04-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

I västra Medelpad rör sig nu minst tre vargar centralt i orterna Östavall, Alby, Fränsta och inne i Ånge centralort. Vargen tycks inte känna någon rädsla för människan och äter mat från fågelborden och kliver till och med upp på förstukvisten till bostadshus.

Efter att de rört sig så här i över sex veckor är det nu beviljat skyddsjakt på en av dessa tre vargar, dock bara på en av vargarna. Vid första försöket till skyddsjakt lyckades man inte skjuta vargen då jakten försvårades på grund av att den rörde sig så nära bebyggelse. Oron från Ångeborna, fårbönderna och andra djurägare är nu stor med ett flertal vargar som rör sig så nära bebyggelse.

Fredagen den 31 mars besökte jag två familjer som bedriver fårnäring i Ånge kommun. De lever av sina får och är viktiga livsmedelsproducenter. De producerar ost, kött, charkuteriprodukter, skinn och ullprodukter. Fåren betar tillsammans med sina lamm utomhus, och ena familjen bedriver även ett omfattande fäbodbruk. Fäbodbruket med de många betande djuren ger en ökad biologisk mångfald då skogsbetande djur gynnar många arter. Kring deras fäbod finns en mycket artrik flora med stort inslag av hotade eller sällsynta arter av både växter och svampar.

Den tidigare socialdemokratiska regeringen gav i maj 2022 Naturvårdsverket i uppdrag att se över riktlinjerna för skyddsjakt och ta fram förslag för en effektivare skyddsjakt. Naturvårdsverket har nyligen redovisat uppdraget, och myndighetens bedömning är att möjligheten att utveckla skyddsjakten på varg begränsas av gällande regelverk samt den domstolspraxis som har utvecklats över tid. I stället för förslag resulterade uppdraget i ett nytt uppdrag från Naturvårdsverket till Viltskadecenter. Naturvårdsverket vill nu att Viltskadecenter ska se över tumreglerna för när skyddsjakt på varg ska beviljas. Det finns dock inte någon tidsplan för uppdraget. En effektivare och utvecklad skyddsjakt på varg behövs här och nu. 

Med anledning av detta vill jag fråga landsbygdsminister Peter Kullgren:

 

Har ministern för avsikt att inom sitt ansvarsområde verka för att förslag för en effektiv och utvecklad skyddsjakt på varg ska finnas på plats så snart som möjligt?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:512 besvarad av Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

LI2023/02203 Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:512 av Malin Larsson (S)
Skyddsjakt på varg

Malin Larsson har frågat mig om jag har för avsikt att inom mitt ansvarsområde verka för att förslag för en effektiv och utvecklad skyddsjakt på varg ska finnas på plats så snart som möjligt.

För mig och regeringen är det viktigt att både djurägare och andra har möjlighet att leva och verka på landsbygden. Därför måste det också finnas verktyg, som skyddsjakt, för att hantera situationer med exempelvis närgångna vargar för att kunna förhindra allvarlig skada.

Naturvårdsverket bedömde i sin delredovisning av uppdraget att utveckla vargförvaltningen att möjligheten till en mer omfattande utveckling av skyddsjakten är begränsad. Myndigheten konstaterar att förutsättningarna för skyddsjakt enligt 23 a § jaktförordningen (1987:905) grundas på de s.k. art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet. I fråga om arter som är skyddade enligt dessa naturvårdsdirektiv, däribland vargen, får de svenska bestämmelserna om skyddsjakt inte tolkas på ett sätt som strider mot direktiven.

Beslut om skyddsjakt fattas av länsstyrelserna, vilket jag tycker är bra. Min bedömning är att de uppdaterade riktlinjerna kan tydliggöra för länsstyrelserna hur skyddsjakt kan tillämpas för att förhindra allvarliga skador och ge länsstyrelserna större trygghet. Jag vet också att det har funnits kritik mot de tumregler för skyddsjakt som nu finns och välkomnar en översyn av dessa. Jag har nyligen bjudit in landshövdingarna i de län där den största delen av vargstammen finns till ett möte om vargförvaltningen i landet.

I det större perspektivet vill regeringen verka för att sänka vargens skyddsstatus genom att föreslå att vargen flyttas från bilaga 4 till bilaga 5 i art- och habitatdirektivet. En sådan ändring kan öka möjligheten att vidta åtgärder, till exempel skyddsjakt, i syfte att minska konflikter mellan människor och varg.

När det gäller förvaltningen av varg har jag den största förståelsen för de negativa effekter vargen skapar, nästan uteslutande på landsbygden. Vargen ska ha förutsättningar för att långsiktigt finnas i Sverige, och vi måste leva upp till våra EU-rättsliga förpliktelser, men jag ska göra allt som står i min makt för att minska vargens negativa effekter.

Jag och regeringen kommer att följa utvecklingen när det gäller skyddsjakten noga.

Stockholm den 12 april 2023

Peter Kullgren

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.