Skydd av naturskog

Skriftlig fråga 2020/21:300 av Jens Holm (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2020-10-27
Överlämnad
2020-10-28
Anmäld
2020-11-03
Sista svarsdatum
2020-11-04
Svarsdatum
2020-11-11
Besvarad
2020-11-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Vid miljörådet den 23 oktober i år gjorde den svenska och den lettiska regeringen en röstförklaring mot punkt 21 i slutsatserna. Punkt 21 handlade om att värna den sista naturskogen i Europa. Den svensk-lettiska röstförklaringen invände mot punkten och underströk att de själva vill definiera urskog/naturskog. Så här löd röstförklaringen (endast engelsk version tillgänglig):

”Sweden and Latvia support the Council Conclusions on Biodiversity – the need for urgent action. However, Sweden and Latvia reserve their right to define primary forest in accordance with national circumstances until the ongoing participatory processes on definitions to be used in EU is finalized and agreed by MS.”

Det är vår förhoppning att regeringen inte ifrågasätter att all urskog (”primary forest” på engelska) ska skyddas. Jag tolkar regeringens agerande som ett sätt att egentligen söka en definition av begreppet ”old growth forest” där rimligen våra sista resterande oskyddade skyddsvärda naturskogar ingår. Vänsterpartiet anser att det är av största vikt att även dessa skogar skyddas från avverkning om en strategi för biologisk mångfald på allvar ska bli ett redskap för att bevara vår biologiska mångfald. Jag ställer mig dock frågande till regeringens motiv för röstförklaringen och söker därför en tydlig motivering.

Eftersom röstförklaringen sålunda väcker nya frågor vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Är syftet med den svensk-lettiska röstförklaringen att definiera naturskog på ett sätt som gör att avverkningar av den sortens skog upphör och den i stället kan ges ett framtida långsiktigt skydd?

Svar på skriftlig fråga 2020/21:300 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

För delning Svar på fråga 2020/21:300 av Jens Holm (V)
Skydd av naturskog

Jens Holm har frågat mig om syftet med den svensk-lettiska röstförklaringen vid miljöministermötet den 23 oktober är att definiera naturskog på ett sätt som gör att avverkningar av den sortens skog upphör och den i stället kan ges ett framtida långsiktigt skydd.

Som jag förklarade i EU-nämnden den 16 oktober har ”primary forest” ingen internationellt vedertagen definition. Den inrapportering av ”primary forest” som görs till FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) sker med utgångspunkt från nationella varianter av en allmän övergripande definition. Det här får till följd att länder rapporterar mycket olika. År 2015 rapporterade Sverige ca 2 417 000 hektar, Finland 230 000 hektar, Polen 59 000 hektar, Estland 58 000 hektar samt Tyskland, Frankrike och Spanien 0 hektar. Det är uppenbart att det är stora skillnader i de siffror som rapporteras som ”primary forest”. Det är mot bakgrund av det som regeringen fann det rimligt att avge en röstförklaring – att innan det finns en färdig EU-definition av ”primary forest” som godkänts av medlemsstaterna förbehåller sig Sverige rätten att tillämpa en definition som är i överensstämmelse med våra nationella omständigheter.

Jag kan försäkra Jens Holm att regeringen har en tydlig ambition att skyddsvärda skogar inte ska avverkas utan bevaras antingen genom formellt skydd eller frivilliga avsättningar samt att miljöhänsynen i skogsbruket ska öka. Som framgår av årets budgetproposition gör regeringen stora satsningar på skydd av natur genom att höja anslaget med 600 miljoner kronor.

Stockholm den 2 november 2020

Isabella Lövin

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.