Skydd av det svenska alkoholmonopolet

Skriftlig fråga 2022/23:588 av Yasmine Bladelius (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-20
Överlämnad
2023-04-21
Anmäld
2023-04-25
Svarsdatum
2023-05-03
Sista svarsdatum
2023-05-03
Besvarad
2023-05-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Socialminister Jakob Forssmed (KD)

 

När den socialdemokratiska regeringen tillsatte utredningen om gårdsförsäljning var direktiven tydliga – endast förslag som var förenliga med det svenska alkoholmonopolet skulle läggas fram.

Under utredningsarbetet och efter att förslagen presenterats har dock tunga instanser pekat på att förslagen tvärtom är förknippade med stora risker. Flera av utredningens experter lämnade också särskilda yttranden för att man ansåg att utredningens rättsliga analyser och slutsatser var felaktiga.

Också Socialdepartementets egen rättsliga bedömning visar att utredningens förslag inte uppfyller utredningens direktiv att monopolet ska vara säkrat samt att det skulle vara mycket svårt eller omöjligt att rulla tillbaka gårdsförsäljningsreformen om den skulle vara oförenlig med EU-rätten.

Därför vill vi socialdemokrater att regeringen inhämtar ett förhandsbesked från EU och försäkrar sig om att det svenska alkoholmonopolet förblir detsamma även om gårdsförsäljning införs. Det har regeringspartierna sagt nej till. 

Jag vill därför fråga socialminister Jakob Forssmed:

 

Varför anser inte ministern att det ska inhämtas ett förhandsbesked från EU som ett led i arbetet med att skydda det svenska alkoholmonopolet och bevara Systembolaget? 

Svar på skriftlig fråga 2022/23:588 besvarad av Socialminister Jakob Forssmed (KD)


Svar på fråga 2022/23:588 av Yasmine Bladelius (S)
Skydd av det svenska alkoholmonopolet

Yasmine Bladelius har frågat mig varför jag inte anser att det ska inhämtas ett förhandsbesked från EU som ett led i arbetet med att skydda det svenska alkoholmonopolet och bevara Systembolaget.

Gårdsförsäljningsutredningens (S 2020:15) betänkande En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker (SOU 2021:95) har remissbehandlats och ett stort antal remissinstanser har svarat på remissen. Det sedvanliga arbetet med att bereda remissinstansernas synpunkter pågår. I detta arbete behöver bland annat frågans komplexitet och tänkbara konsekvenser beaktas. Regeringen ser positivt på att möjliggöra frågan om småskalig gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker under förutsättning att detaljhandelsmonopolet värnas.

Stockholm den 3 maj 2023

Jakob Forssmed

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.