Skuldsatta personer som ägare av många bilar

Skriftlig fråga 2015/16:1007 av Hans Hoff (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-03-18
Överlämnad
2016-03-18
Anmäld
2016-03-22
Svarsdatum
2016-03-30
Sista svarsdatum
2016-03-30
Besvarad
2016-03-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

År 2014 infördes en ny lag för att komma åt problemet med att tungt skuldsatta personer sätts upp som ägare av bilar. Syftet med dessa målvakter är att undvika att behöva betala avgifter och skatter som har med bilägande att göra. Den nya lagen gav kronofogden rätten att beslagta bilarna, något som kronofogden inte har resurser att göra, har det visat sig. Rapporter fram till nu visar att problemen kvarstår.

Det var med andra ord ett lovvärt försök att komma åt problemet 2014 men det fungerar inte som det var tänkt.

 

Vad har statsrådet Ardalan Shekarabi tänkt göra för att lösa problemet med målvakter?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1007 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2016/01119/S3

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1007 av Hans Hoff (S) Skuldsatta personer som ägare av många bilar

Hans Hoff har frågat civilministern vad han har tänkt göra för att lösa problemet med ”målvakter”.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Fordonsrelaterade skulder är bland andra felparkeringsavgifter, fordonsskatter, trängselskatter och infrastrukturavgifter. Vid årsskiftet hade drygt 103 000 personer och organisationer sammanlagt nästan 1,9 miljarder kronor i fordonsskulder. Det är något färre skuldsatta än föregående år men den sammanlagda skulden har ökat med nästan fyra procent. Jämfört med de senaste åren har däremot ökningstakten av skulderna avstannat.

Felparkeringsavgifterna står för nästan hälften av de sammanlagda fordonsrelaterade skulderna, 930 miljoner kronor. Felparkeringsskulderna har dock bara ökat marginellt sedan 2014. Under 2015 minskade dessutom antalet inkomna ärenden till Kronofogdemyndigheten rörande felparkeringsavgift med 29 procent jämfört med föregående år.

Enligt vad jag har erfarit från Kronofogdemyndigheten gör den bedömningen att den nya lagstiftningen rörande fordonsrelaterade skulder faktiskt har haft en preventiv effekt. Antalet fordon som har tagits i anspråk med stöd av lagen från 2014, som ger myndigheten möjlighet att ianspråkta fordon som är belastade med skulder, har dock hittills varit begränsat. Eftersom ansökan om verkställighet riktar sig mot den registrerade ägaren som inte har fordonet i sin besittning är ett av Kronofogdemyndighetens stora problem att hitta de aktuella fordonen. I många fall rör det sig också om äldre fordon med ett begränsat värde. Det gör att det inte går att sälja fordonen till ett pris som överstiger kostnaderna för hanteringen.

Det är viktigt att Kronofogdemyndigheten fortsätter samverka med Transportstyrelsen och kommunerna för att både minska fordonsskulderna och få bort fordon med stora skulder från gatorna.

Stockholm den 30 mars 2016

Magdalena Andersson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.