Skolpengsnormen

Skriftlig fråga 2022/23:845 av Arwin Sohrabi (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-07-06
Överlämnad
2023-07-07
Besvarad
2023-07-24
Sista svarsdatum
2023-07-24
Svarsdatum
2023-07-24
Anmäld
2023-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

I Tidöavtalet utlovar regeringen och Sverigedemokraterna införandet av en nationellt bindande skolpengsnorm syftande till ökad likvärdighet.

Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande fråga till statsrådet Lotta Edholm:

Instämmer statsrådet i att dagens system inte i tillräcklig utsträckning tar hänsyn till skolors fasta kostnader och ger långsiktiga planeringsförutsättningar för såväl huvudmän som rektorer, och är statsrådet i så fall beredd att tillsätta en utredning av frågan som har i uppdrag att titta på alternativa resursfördelningsmodeller?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:845 besvarad av Statsrådet Lotta Edholm (L)

U2023/02210 Utbildningsdepartementet Skol ministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:845 av Arwin Sohrabi (S)
Skolpengsnormen

Arwin Sohrabi har frågat mig om jag instämmer i att dagens system inte i tillräcklig utsträckning tar hänsyn till skolors fasta kostnader och ger långsiktiga planeringsförutsättningar för såväl huvudmän som rektorer, och om jag i så fall är beredd att tillsätta en utredning av frågan som har i uppdrag att titta på alternativa resursfördelningsmodeller.

Jag instämmer i att det finns ett behov av att se över det nuvarande systemet, bland annat regleringen för resurstilldelning från kommuner till fristående skolor. Riksrevisionen har i sin rapport Skolpengen – effektivitet och konsekvenser (RiR 2022:17) bland annat konstaterat att det nuvarande regelverket för kommuners bidrag till enskilda huvudmän medför svårigheter för såväl huvudmännens möjlighet att planera sin verksamhet som en effektiv resursfördelning.

Regeringen avser att under mandatperioden ta steg för att införa en nationellt bindande skolpengsnorm. Syftet är att genom statlig styrning av finansieringen öka likvärdigheten i den svenska skolan i hela landet. Ett införande av en nationellt bindande skolpengsnorm innebär en stor förändring som kräver utredning. Frågan bereds för närvarande inom Regeringskansliet.


Stockholm den 24 juli 2023

Lotta Edholm

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.