Skolpengen år 2024

Skriftlig fråga 2022/23:721 av Fredrik Stenberg (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-25
Överlämnad
2023-05-29
Anmäld
2023-05-30
Svarsdatum
2023-06-07
Sista svarsdatum
2023-06-07
Besvarad
2023-06-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

Till många svenskars besvikelse låter Sverigedemokraternas regering kommunerna gå svältfödda genom den kostnadskris som världen och Sverige befinner sig i efter pandemin och på grund av Rysslands olagliga och fullständigt vidriga krig i Ukraina. Vi socialdemokrater lever med en bärande idé om en stark välfärdsstat, och en betydande del av den bedrivs inom ramen för kommunerna. Kommunerna finansierar också merparten av skolverksamheten i hela landet, även den som bedrivs av friskolor. Vi socialdemokrater har länge påpekat detta och lämnat förslag om förändringar av skolpengssystemet som borgerliga partier i riksdagen röstat ned. Nu när regeringen styrs av ett parti som inte ingår i regeringen och statsrådet själv talat om förändringar av skolpengssystemet är det oklart för mig vad som riktigt gäller; därav min fråga vad som händer framöver.

I dag är det så att skolpengen i grundskolan fastslås av respektive kommun. Den ersätter på grund av sin konstruktion och reglering friskolor för kostnader som friskolor inte har. Kostnadskrisen kommer att slå hårt mot skolan trots att många kommuner prioriterar skolan och hela välfärden mycket högt i den kommunala budgeten. Detta eftersom regeringen inte kompenserar kommunerna för kostnadsökningarna.

Att överkompensera friskolorna på det sätt som görs i dag är orimligt. Det finns verkligen elever i grundskolan som skulle behöva träffas av de resurser som redan finns i skolsystemet men som i dag försvinner till friskolor, som i sin tur plockar ut vinst. 

Huvudproblemet är fortsatt att regeringen inte vill tillskjuta tillräckliga resurser till välfärden. Samtidigt skulle kommunerna vara betjänta av ett snabbt stopp för överkompensationen till friskolorna.

Jag hoppas att det också är regeringens ambition att agera i den här frågan redan nu när regeringens övriga politik lämnar mycket annat att önska inom skolområdet. 

Min fråga till statsrådet Lotta Edholm är därför följande:

 

När avser statsrådet att agera för att stärka de kommunala skolornas resurser i grundskolan genom att stoppa den överkompensation till friskolorna som sker genom det sätt som skolpengen beräknas på i dag?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:721 besvarad av Statsrådet Lotta Edholm (L)

U2023/ 01798 Utbildningsdepartementet Skolministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:721 av Fredrik Stenberg (S)
Skolpengen år 2024

Fredrik Stenberg har frågat mig när jag avser att agera för att stärka de kommunala skolornas resurser i grundskolan genom att stoppa den överkompensation till friskolorna som sker genom det sätt som skolpengen beräknas på i dag.

Jag håller med Fredrik Stenberg om att det finns brister i nuvarande system för resurstilldelning från kommuner till fristående skolor. Det finns därför ett behov av att se över systemet och den reglering som gäller för detta. Riksrevisionen har i sin rapport (Skolpengen – effektivitet och konsekvenser, RiR 2022:17) konstaterat att det nuvarande regelverket för kommuners bidrag till enskilda huvudmän medför svårigheter för såväl huvudmännens möjlighet att planera sin verksamhet som en effektiv resursfördelning. Riksrevisionen konstaterar även att nuvarande system innebär svårigheter för enskilda huvudmän vad gäller bland annat ersättning för lokalkostnader. Regeringen delar Riksrevisionens bedömning och anser att skillnaden i ersättning mellan kommunala och enskilda huvudmän bör bygga på en analys av faktiska kommunala kostnader, t.ex. när det gäller kostnaden för ansvaret att tillhandahålla skola för alla elever.

Regeringen avser att under mandatperioden ta steg för att införa en nationellt bindande skolpengsnorm. Syftet är att genom statlig styrning av finansieringen öka likvärdigheten i den svenska skolan i hela landet. Den nationella skolpengsnormen behöver återspegla de skillnader i ansvar som råder mellan kommunala och enskilda huvudmän. Ett införande av en nationellt bindande skolpengsnorm innebär en stor förändring som kräver utredning. Frågan bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Stockholm den 7 juni 2023

Lotta Edholm

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.