Skogsindustrins roll i strategin för norra Sverige

Skriftlig fråga 2022/23:661 av Isak From (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-11
Överlämnad
2023-05-12
Anmäld
2023-05-22
Svarsdatum
2023-05-24
Sista svarsdatum
2023-05-24
Besvarad
2023-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

Att näringslivet inte minst i norra Sverige ställer om och minskar Sveriges koldioxidutsläpp kommer att öka näringslivets konkurrenskraft och säkerställa en förbättrad självförsörjning.

Sverige har god tillgång till restprodukter från jordbruket och skogsnäringen, såsom grenar, toppar, sågspån, lignin och halm, som skulle kunna användas för produktion av förnybara drivmedel. Det är dock investeringar som kräver förutsägbarhet. Näringslivet, inte minst den viktiga skogsindustrin, påpekar tydligt att industrin nu tvivlar på högerregeringens industriambitioner.

Vi socialdemokrater undrar också om regeringen verkligen vill se fler investeringar som skulle skapa nya industrijobb och samtidigt bryta vårt osunda beroende av fossila insatsvaror. Regeringens nya inriktning avseende reduktionsplikten påverkar tveklöst förutsättningarna för de av skogsindustrin aviserade investeringarna. När regeringen talar om norra Sverige är det otydligt vad som ingår i begreppet. I en debattartikel i Dagens industri den 11 januari undertecknad av statsråden Busch, Pehrson och Carlson anges att regeringens strategi för norra Sverige kommer vara holistisk långsiktig och främja den gröna nyindustrialiseringen. De områden som ska beröras i strategin är energi, gruvor, kompetensförsörjning, samhällsservice, bostad, infrastruktur och samverkan. Det har varit stort fokus på stål och batterier, men faktum är att stora klimatsmarta investeringar även sker i skogsindustrin.

Det är många industriföretag som frågar sig vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att säkerställa att en kraftigt sänkt reduktionsplikt inte hotar forskningen och utvecklingen av biodrivmedel, framväxten av nya jobb och ny industri i skogslandet Sverige.

Med anledning av detta vill jag fråga landsbygdsminister Peter Kullgren:

 

Har ministern tagit några initiativ för att involvera skogen i en strategi för norra Sverige, och kan ministern i så fall redogöra för dem?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:661 besvarad av Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)


Svar på fråga 2022/23:661 av Isak From (S)
Skogsindustrins roll i strategin för norra Sverige

Isak From har frågat mig om jag har tagit några initiativ för att involvera skogen i en strategi för norra Sverige, och om jag i så fall kan redogöra för dem.

Skogsnäringen är sedan länge en grundsten för norra Sveriges näringsliv. Regeringen vill att skogsnäringen även framgent ska ha förutsättningar att bidra till sysselsättning och utveckling i hela landet samt till en växande, resurseffektiv, hållbar och cirkulär bioekonomi. Omställningen till en cirkulär bioekonomi ska bidra till att nå miljö- och klimatmålen, samt de globala målen i Agenda 2030

Skogen är en strategisk resurs för ett robust Sverige och för jobb och tillväxt. Det svenska skogsbruket är centralt för svenskt klimatarbete och ger många miljöfördelar. Det är därför viktigt att vi agerar för att gröna näringar i hela landet ska vara livskraftiga och hållbara, bidra till klimatomställningen samt skapa en förstärkt försörjningsförmåga och minskad sårbarhet i samhället.

En särskild utredare har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till en strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och växande svensk bioekonomi (dir. 2022:77), i vilken skogsindustrin utgör en avgörande del.

Den strategi som regeringen har aviserat för norra Sverige kommer att ha fokus på Norrbottens och Västerbottens län där omställningen är av en historiskt stor omfattning med flera stora parallella industriella företagsetableringar och företagsexpansioner som planeras att realiseras i mycket snabb takt.

Stockholm den 24 maj 2023

Peter Kullgren

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.