SKL:s kravlista på migrationsområdet

Skriftlig fråga 2015/16:1044 av Mikael Cederbratt (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-03-30
Överlämnad
2016-03-30
Anmäld
2016-04-05
Svarsdatum
2016-04-06
Sista svarsdatum
2016-04-06
Besvarad
2016-04-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I samband med den överenskommelse som slöts mellan regeringen och allianspartierna i oktober 2015 publicerade Sveriges Kommuner och landsting, SKL, en kravlista med förslag på regel- och lagändringar som skulle underlätta mottagandet i kommunerna.

I Dagens Nyheter den 29 mars 2016 kunde vi läsa att efter fem månader har 12 av totalt 52 förslag genomförts, enligt SKL:s egen granskning. Detta har också styrelsen för SKL kritiserat regeringen för och styrelsen menar att det går för sakta och att det har hänt för lite.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vad är statsrådets besked till SKL om de återstående 40 förslagen och avser statsrådet att genomföra alla kraven?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1044 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

2016-04-06

A2016/00768/EXPCH

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1044 av Mikael Cederbratt (M) SKL:s kravlista på migrationsområdet

Mikael Cederbratt har frågat justitie- och migrationsministern vilket hans besked till SKL är om de återstående 40 förslagen på SKL:s kravlista på migrationsområdet och om han avser att genomföra alla kraven. Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som ska besvara Mikael Cederbratts fråga.

Kommunernas förmåga att medverka till ett ordnat mottagande av asylsökande och nyanlända är avgörande. Det är i kommunerna som nyckeln till många praktiska lösningar finns. Vi behöver hjälpas åt, staten, kommunerna och landstingen, och jag ser SKL:s förslag på regeländringar som en del i detta arbete.

Många av de regelförändringar SKL nämner avser utmaningar som har varit aktuella under en längre tid. Det gäller exempelvis bristen på bostäder, att det behövs fler lärare i skolan eller att ersättningssystemet ska vara enklare för kommunerna. Det pågår ett intensivt arbete inom Regeringskansliet för att förenkla och förbättra mottagandet av asylsökande och etableringen av nyanlända i syfte att få till ett hållbart mottagande. Flera åtgärder har redan vidtagits, bl. a. för att fördelningen av nyanlända och av ensamkommande barn ska bli jämnare mellan landets kommuner och för att kommunerna ska få bättre planeringsförutsättningar.

I sin senaste uppdatering av förslag på regeländringar, daterad den 22 mars 2016, gör SKL bedömningen att tolv av förslagen har genomförts och att för tio av förslagen har det lämnats besked om att de ska genomföras eller snabbutredas. För 30 av förslagen bedömer SKL att det saknas besked eller att de inte har genomförts. Regeringens bedömning är att många av de senare frågorna är under beredning. Det kan t.ex. handla om att myndigheter har getts uppdrag, frågeställningar bereds konkret i Regeringskansliet eller ses över i en utredning. SKL och Regeringskansliet har en god löpande dialog.

Regeringen delar SKL:s bild att det är angeläget att underlätta för kommuner och landsting i deras mottagande av asylsökande, ensamkommande barn och unga samt nyanlända. Det är inte konstigt att regeringen inte alltid kommer till samma slutsats som SKL om hur en viss fråga bör hanteras och som svar på Mikael Cederbratts fråga så ser jag inte framför mig att samtliga 52 krav kommer att kunna genomföras. Däremot ser jag framför mig ett fortsatt nära arbete där regeringen, kommunerna och landstingen arbetar för att främja ett hållbart mottagande av asylsökande och etablering av nyanlända.

Stockholm den 6 april 2016

Ylva Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.