Till innehåll på sidan

Skev konkurrens som drabbar svenska lantbrukare

Skriftlig fråga 2015/16:1052 av Betty Malmberg (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-04-01
Överlämnad
2016-04-04
Anmäld
2016-04-05
Sista svarsdatum
2016-04-13
Svarsdatum
2016-04-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Enligt en rapport från Svenskt Näringsliv, Är det verkligen EU:s fel? Svensk implementering av EU-lagstiftning, utgiven i maj 2013, beräknar EU-kommissionen att ca 32 procent av företagens administrativa kostnader för att följa EU-lagstiftning kommer från en ineffektiv och överambitiös implementering i medlemsstaterna snarare än reglerna i sig. Detta kallas allmänt för gold-plating.

Fenomenet gör sig också gällande i myndigheter. Ett exempel i Sverige är Kemikalieinspektionen, som prövar och oftast överprövar andra medlemsstaters beviljade tillstånd för användning av växtskyddsmedel.

Svenska lantbrukare förfördelas på så sätt genom att den svenska myndigheten överprövar beslut och mer eller mindre kategoriskt avstår från att använda systemet med ömsesidigt erkännande. Det får till följd att växtskyddsmedel som har förbjudits i Sverige fortsatt kan vara tillåtna i närliggande konkurrentländer, vilka sedan kan exportera och sälja produkter i vårt land – samma typ av produkter som då har odlats med användning av växtskyddsmedel som är förbjudna hos oss, vilket i värsta fall kan ha lett till att odlingar här har lagts ned helt och hållet. Vårraps, lök och äpplen är exempel på odlingar som är i riskzonen. Enligt Konkurrenskraftsutredningen lyfts växtskyddsfrågan som ett område där Sverige har en handläggning som avviker från våra konkurrentländer.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att svenska lantbrukare inte ska förfördelas och utsättas för skev konkurrens från andra medlemsstater i EU vid implementering av EU-direktiv i Sverige?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1052 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/02953/JM
N2016/02954/JM
N2016/02955/JM

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1052 av Betty Malmberg (M) Skev konkurrens som drabbar svenska lantbrukare, fråga 2015/16:1071 av Sten Bergheden (M) Hot mot svensk lökodling och fråga 2015/16:1109 av Anders Forsberg (SD) Växtskyddsmedel i jordbruk och trädgårdsnäring

Betty Malmberg har frågat mig vad jag tänker vidta för åtgärder för att svenska lantbrukare inte ska förfördelas och utsättas för skev konkurrens från andra medlemsstater i EU vid implementering av EU-direktiv i Sverige. Malmberg refererar i frågan till Kemikalieinspektionens prövning av ömsesidiga erkännanden av produktgodkännanden för växtskyddsmedel. Sten Bergheden har frågat mig om jag på ett övergripande plan är beredd att se över de svenska regelverken så att de inte skapar så omfattande konkurrensnackdelar för de svenska lökodlarna.

Anders Forsberg har frågat klimat- och miljöministern vilka åtgärder hon tänker vidta för att säkerställa att svenska jordbruket och trädgårdsnäringen fortsatt har tillgång till lämpliga och kostnadseffektiva bekämpningsmedel. Frågan har överlämnats till mig.

Kemikalieinspektionen har ansvaret för bland annat prövning av ärenden rörande bekämpningsmedel. Prövningen av produktgodkännande styrs av EU:s förordning (1107/2009) om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden. Syftet med prövningen är att säkerställa en hög skyddsnivå både för människors och djurs hälsa och för miljön samt att förbättra den inre marknadens funktionssätt och samtidigt förbättra jordbruksproduktionen.

Det är inte min uppgift att uttala mig om Kemikalieinspektionens tillämpning av regelverket i enskilda ärenden.

Kemikalieinspektionens beslut går att överklaga till mark- och miljödomstolen. Den som har fått ett avslag på en ansökan om godkännande av ett växtskyddsmedel kan på så sätt få en prövning om Kemikalieinspektionens beslut varit korrekt i förhållande till gällande rätt.

EU-kommissionen skulle senast den 14 december 2014 lagt fram en rapport om bland annat effekterna av förordningen 1107/2009 på jordbrukets diversifiering och konkurrenskraft samt på människors hälsa och på miljön. Översynen är försenad. Mot bakgrund av översynen anordnade Näringsdepartementet tillsammans med Miljö- och energidepartementet hösten 2015 ett diskussionsmöte för svenska aktörer. Effekter på konkurrenskraften blir en viktig del av översynen, som ger möjlighet att belysa den typ av frågor som Betty Malmberg, Sten Bergheden och Anders Forsberg tar upp.

Jag tror på det svenska jordbruket och den svenska maten. Det är därför som jag och regeringen under 2016 kommer att lägga fram en proposition om en ny livsmedelsstrategi till riksdagen. Mål för arbetet med en livsmedelsstrategi är att öka sysselsättningen, produktionen, exporten, innovationskraften och lönsamheten i livsmedelsproduktionen samtidigt som de relevanta nationella miljömålen nås. Utgångspunkten i arbetet med livsmedelsstrategin är att det finns en stor potential i den svenska livsmedelsproduktionen och efterföljande led. Svensk livsmedelsproduktion har förutsättningar att bidra till ökad tillväxt och sysselsättning i hela landet och till regeringens mål om lägst arbetslöshet i EU 2020. Ett konkurrenskraftigt jordbruk är nödvändigt för att uppnå detta vilket bl.a. förutsätter tillgång till effektiva växtskyddsmedel och metoder för ett hållbart växtskydd.

Stockholm den 26 april 2016

Sven-Erik Bucht

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.