Skatt för prostituerade

Skriftlig fråga 2022/23:820 av Helena Vilhelmsson (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-22
Överlämnad
2023-06-26
Anmäld
2023-06-27
Svarsdatum
2023-07-10
Sista svarsdatum
2023-07-10
Besvarad
2023-07-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Att vara prostituerad är att befinna sig i en utsatt position. Att av olika orsaker behöva sälja sex för att få sin vardag att fungera är förödmjukande och traumatiserande och får ofta livslånga negativa hälsoeffekter.

Att sälja sex är inte olagligt, dock att köpa sex. Skatteverket konstaterar att pengar som kommer från försäljning av sexuella tjänster ska beskattas. Detta trots att pengarna i sig kommer från en handling som är illegal, det vill säga köpet, inte försäljningen. Detta reser många frågor.

Samhället ska erbjuda skydd och stöd till utsatta grupper. Inte sätta än mer press på personerna.

Personer som säljer sex driver sällan företag. Att i en utsatt position förväntas betala in pengar på ett skattekonto under ordnade former är inte rimligt.

Skatteverket driver på detta sätt in skattemedel som kommer från en handling som är illegal. Det gör även de hallickar som olagligt tvingar in kvinnor i prostitution. Genom att kräva in pengar som staten vet kommer från en olaglig handling, för att sen använda dem i ordinarie verksamhet, gränsar till en form av penningtvätt som staten medverkar till.

Skatteverket är en uppbördsmyndighet som förfogar över skatteinstrumentet. Prostitution är varken ett arbete eller en hobby. Det är att befinna sig i exploatering. Ingen ska behöva ta steget in i prostitution för att sedan utsättas av press, och inte stöd, av staten.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Elisabeth Svantesson:

 

Har ministern och regeringen för avsikt att vidta några åtgärder så att pengar från en olaglig handling via medverkan av en utsatt person inte ska drivas in i form av skatter?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:820 besvarad av Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

Fi2023/02079 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:820 av Helena Wilhelmsson (C)
Skatt för prostituerade

Helena Wilhelmsson har frågat mig om jag och regeringen har för avsikt att vidta några åtgärder så att pengar från en olaglig handling via medverkan av en utsatt person inte ska drivas in i form av skatter.

Frågan verkar vara ställd mot bakgrund av att Skatteverket på sin hemsida har publicerat svar på frågor som ställts till myndigheten via sociala medier om skattesituationen för personer i prostitution. I myndighetens svar anges att den som har inkomst av försäljning av sexuella tjänster är enligt lag skyldig att redovisa inkomsterna i deklarationen och kan själv betala in sin skatt till sitt skattekonto. Hur Skatteverket svarar på frågor från allmänheten är ingenting jag kan kommentera.

Personer som befinner sig i prostitution är en utsatt grupp och ska erbjudas stöd och hjälp att lämna prostitutionen. Arbetet med att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål är viktigt och utgör en del av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. I det arbetet kan jag bl.a. nämna den pågående utredningen om förutsättningarna för ett exitprogram för vuxna personer som är utsatta för prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt ett program för barn utsatta för sexuell exploatering och människohandel för sexuella ändamål (dir. 2022:115). Utredaren ska senast den 30 november 2023 redovisa uppdraget för regeringen.

Stockholm den 10 juli 2023

Elisabeth Svantesson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.