Skånska kommuners avtal med Migrationsverket

Skriftlig fråga 2015/16:776 av Boriana Åberg (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-10
Överlämnad
2016-02-10
Anmäld
2016-02-11
Svarsdatum
2016-02-17
Sista svarsdatum
2016-02-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

På grund av flyktingkrisen har de skånska kommunerna tagit emot betydligt fler ensamkommande barn och ungdomar än vad det har varit avtalat med Migrationsverket. Det innebär mycket stora påfrestningar för kommunerna när det gäller att ordna boende, skolgång, stöd från socialtjänsten, gode män etcetera. Utöver dessa påfrestningar tvingas kommunerna, ofta med hårt ansträngd ekonomi, att ligga ute med mycket stora pengar under lång tid då Migrationsverkets handläggningstider för närvarande är över ett år. Sammanlagt har kommunerna i Skåne fordringar på Migrationsverket på ca 1 miljard kronor.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga:

 

Vilka åtgärder avser justitie- och migrationsminister Morgan Johansson att vidta så att de skånska kommunerna får sina pengar från Migrationsverket i tid?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:776 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/01253/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:776 av Boriana Åberg (M) Skånska kommuners avtal med Migrationsverket

Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta så att de skånska kommunerna får sina pengar från Migrationsverket i tid.

Under 2015 valde många ensamkommande barn att söka asyl i Sverige. Den senaste prognosen från Migrationsverket visar att antalet kan komma att bli fortsatt högt under 2016 och 2017, om dock lägre än 2015.

Kommunernas ansvar när det gäller mottagandet av ensamkommande barn och unga har varit och är fortsatt stort. Detta är extra påtagligt inom socialtjänsten.

Staten ersätter kommunerna för kostnaderna för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Det nuvarande ersättningssystemet är inte anpassat för situationer vid ett högt antal asylsökande ensamkommande barn och unga. Detta är något regeringen är väl medveten om. Regeringen har därför tydliggjort i Migrationsverkets regleringsbrev för 2016 att myndigheten ska vidta åtgärder för att ersättningar till asylsökande, kommuner och landsting ska ske i närmare anslutning till inkommen begäran om ersättning. Dessutom har regeringen betalat ut 8,33 miljarder som engångsbelopp till Sveriges kommuner för att hantera den rådande flyktingsituationen och för att minska trycket på den kommunala ekonomin. Medlen avses även täcka kostnader som förväntas uppstå under 2016.

I budgetpropositionen 2016 aviserade regeringen att det finns behov av att göra en översyn av den statliga ersättningen för kommunernas boendekostnader vid mottagandet av ensamkommande barn.

Inom Regeringskansliet pågår ett arbete med syfte att förenkla regelverket, minska den administrativa bördan för kommunerna samt minska problemet med att vissa kommuner får vänta länge på ersättning. Regeringen avser att i närtid återkomma i denna fråga.

Stockholm den 16 februari 2016

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.