Sjukfrånvaro

Skriftlig fråga 2015/16:592 av Margareta Cederfelt (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-11
Överlämnad
2016-01-12
Anmäld
2016-01-13
Svarsdatum
2016-01-20
Sista svarsdatum
2016-01-20
Besvarad
2016-01-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

En stor andel av ökningen av sjuktalen under det senaste året sker inom vård och omsorg. Enligt Vårdföretagarna finns det en stor skillnad i sjukfrånvaron beroende på driftsformen. Sjukfrånvaron är högre inom den offentligt drivna verksamheten medan den är lägre inom den privat drivna vården och omsorgen.

Allmänt sägs att det som är betydelsefullt för hälsan och som därmed är viktigt för sjukfrånvaron är arbetstagarens nöjdhet med sitt arbete, möjlighet att kunna påverka samt närhet till arbetsledare och chef.

Skillnaden i sjuktalen mellan den offentligt drivna och den privatdrivna vården och omsorgen framgår också i statistiken. Det är angeläget att sjukfrånvaron minskar, att de verksamheter där sjukfrånvaron är lägre kan användas som förebilder och att deras erfarenheter kan implementeras i verksamheter med högre sjukfrånvaro.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialförsäkringsministern på vilket sätt hon avser att agera för att sjuktalen i den offentliga vården och omsorgen ska vara på samma nivå som i den privata.

Svar på skriftlig fråga 2015/16:592 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2016/00174/SF

Socialdepartementet

Socialförsäkringsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:592 av Margareta Cederfelt (M) Sjukfrånvaro

Margareta Cederfelt har frågat mig på vilket sätt jag avser att agera för att sjuktalen i den offentliga vården och omsorgen ska vara på samma nivå som i den privata.

Låt mig börja med att säga att regeringen tar den stigande sjukfrånvaron på största allvar. Ökningen sker brett över de flesta branscher och orsakerna är komplexa. Samtidigt vet vi att sjukfrånvaro särskilt drabbar kvinnor som arbetar i yrken som är människonära, såsom vård- och omsorgsyrken. Det är bekymmersamt.

Vi vet också att arbetsgivaren och arbetsplatsen har viktig betydelse för att förebygga ohälsa och undvika och förkorta sjukfrånvaro. Det är därför viktigt att arbetsmiljön är god och att arbetsgivarna axlar sitt rehabiliteringsansvar.

Eftersom orsakerna till den stigande sjukfrånvaron är komplexa är det viktigt att agera på bred front. I höstas fattade regeringen beslut om ett omfattande åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro.

I programmet ingår både åtgärder för att säkra att arbetsgivare tar sitt rehabiliteringsansvar och att stötta arbetsgivare så att de har förutsättningar att ta sitt ansvar.

Regeringen gav därför i december förra året Försäkringskassan i uppdrag att utveckla stödet till arbetsgivare.

Uppdraget till Försäkringskassan är omfattande. En del handlar om det arbetsplatsnära stödet som är ett viktigt stöd för arbetsgivare i rehabiliteringsarbetet. Försäkringskassan ska utvärdera hur det arbetsplatsnära stödet fungerar och även lämna förslag på hur det kan utvecklas. En annan del av uppdraget till Försäkringskassan handlar om att utveckla formerna för det stöd som myndigheten kan ge arbetsgivare. Rutinerna för att upptäcka arbetsgivare som kan behöva stöd från Försäkringskassan kommer att utvecklas.

Sedan i våras samtalar också regeringen med arbetsmarknadens parter om att skapa bättre förutsättningar för stöd och rehabilitering.

Stockholm den 20 januari 2016

Annika Strandhäll

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.