Till innehåll på sidan

Situationen för anställda hos Migrationsverket

Skriftlig fråga 2015/16:687 av Markus Wiechel (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-26
Överlämnad
2016-01-27
Anmäld
2016-01-28
Svarsdatum
2016-02-03
Sista svarsdatum
2016-02-03
Besvarad
2016-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

För inte alls så länge sedan kunde vi läsa om hur en anställd hos Migrationsverket mördades brutalt av asylsökande på ett boende, det vill säga av de personer hon utförde sitt arbete för.

Utöver denna fruktansvärda händelse har fler uppgifter om hot mot myndighetens anställda kommit fram, och sedan länge är det känt att våld på asylboenden mellan asylsökande är förhållandevis vanligt förekommande. Detta är naturligtvis totalt oacceptabelt och bör på intet sätt tolereras. Trots detta finns det asylhandläggare som vittnat om att de inte känner tillräckligt stöd – eller inget stöd alls – från polisen, och bland annat kristna asylsökande har tvingats byta boende.

 

Med anledning av detta önskar jag fråga justitie- och migrationsministern vad han avser att göra för att förhindra våld och hot mot anställda och/eller asylsökande och om han avser att vidta ytterligare åtgärder för att ansvariga ska straffas och i sådana fall vilka åtgärder som kommer att vidtas.

Svar på skriftlig fråga 2015/16:687 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/00753/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:687 av Markus Wiechel (SD) Situationen för anställda hos Migrationsverket

Markus Wiechel har frågat mig vad jag avser att göra för att förhindra våld och hot mot anställda eller asylsökande och om jag avser att vidta ytterligare åtgärder för att ansvariga ska straffas och i så fall vilka åtgärder som kommer att vidtas.

Situationen vid flera asylboenden och hem för ensamkommande barn är nu mycket ansträngd med anledning av det stora antalet asylsökande som har sökt sig till Sverige. Flyktingsituationen har lett till att myndigheterna tvingats till förtätningar i boendena och handläggningstiderna har blivit längre.

Ansvaret för säkerheten på asylboenden ligger på Migrationsverket som har ett nära samarbete med Polismyndigheten. Det är självklart så att både personalen och de asylsökande ska kunna känna sig trygga. Om det förekommer brottsliga handlingar i Migrationsverkets boenden eller de hem för ensamkommande barn och unga som kommunen ansvarar för utgår jag ifrån att det anmäls till och utreds av Polismyndigheten.

Som en åtgärd för att öka kontrollen när det gäller både yttre påverkan och ordningsstörningar inne på boenden har Polismyndigheten bland annat för Migrationsverkets räkning utbildat ordningsvakter i snabbare takt. Det totala antalet väktare och ordningsvakter har mer än fördubblats vid Migrationsverkets boenden. Migrationsverkets personal har dessutom fått möjlighet att genomgå en utbildning för att förebygga hot och våld och bära personallarm.

Hemmen för ensamkommande barn och unga är huvudsakligen ett kommunalt ansvar och kan vara upphandlade av en privat entreprenör. Polisen samverkar lokalt även med dessa aktörer i frågor som rör säkerhetsåtgärder och har också genomfört insatser för att höja förmågan hos enskilda boenden i de fall den upplevts vara bristfällig.

Oavsett om det är ett asylboende eller hem för ensamkommande barn och unga är det arbetsgivaren som är ytterst ansvarig för arbetsmiljön och för personalens säkerhet, detta oavsett om boendet bedrivs i offentlig eller privat regi.

Antalet asylsökande är nu på en betydligt lägre nivå än i oktober och november. Detta underlättar för Migrationsverket att vidta åtgärder för att minska den oro som uppstår i boendena, bl.a. på grund av långa handläggningstider och ojämn fördelning.

Ensamkommande barn fördelas idag inte jämnt mellan kommunerna. Med anledning av detta gav regeringen den 28 januari Migrationsverket i uppdrag att ta fram en ny modell för anvisning av ensamkommande asylsökande barn. Den nya modellen syftar till att skapa en jämnare och mer förutsägbar fördelning mellan kommunerna i mottagandet av ensamkommande barn och därmed också bidra till att minska oroligheterna vid dessa. Det kommer i sin tur att ge kommunerna bättre planeringsförutsättningar att ordna mer ändamålsenliga boenden för ensamkommande barn och unga och därmed också bidra till att minska oroligheterna vid dessa.

Precis som i övriga samhället är det omöjligt att ha ett hundraprocentigt skydd mot kriminella gärningar på asylboenden och hem för ensamkommande barn. De polisutredningar som nu pågår, bl.a. av knivdådet i Mölndal, får visa om det finns anledning för myndigheter och kommuner att vidta ytterligare åtgärder för att stärka säkerheten.

Regeringen är väl medveten om situationen och följer utvecklingen noga genom en nära dialog med berörda myndigheter och kommuner.

Stockholm den 3 februari 2016

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.