Simkunnigheten bland barn

Skriftlig fråga 2022/23:837 av Fredrik Lundh Sammeli (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-07-03
Överlämnad
2023-07-03
Besvarad
2023-07-17
Sista svarsdatum
2023-07-17
Svarsdatum
2023-07-17
Anmäld
2023-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

I år har fler än dubbelt så många människor drunknat jämfört med samma period förra året.

Många av de närmare 25 personer som har omkommit i drunkningar i år är barn, och det finns en trend i samhället att simkunnigheten minskar bland barn. Detta visar bland annat uppgifter från Svenska Livräddningssällskapet.

Alltför många barn kan inte simma. Skolan ska ta ansvar för att kontrollera elevernas simkunnighet. För de som inte klarar de uppsatta målen ska kommunen eller skolan på lämpligaste sätt arrangera eller anvisa utbildning i simning.

Samtidigt vet vi att det skiljer sig väldigt mycket åt mellan olika skolor, orter och kommuner. Alla barn får inte samma chans att lära sig simma. Skolan är inte likvärdig när det gäller simkunnighet.

Samtidigt vistas barn i simhallar och på badplatser långt tidigare än i årskurs 6. Dagens simkunnighetsmål skulle därför kunna ligga tidigare, redan i årskurs 3. Att kunna simma som barn handlar om säkerhet men också om möjlighet att ha ett sommarlov med bra utflykter som inte behöver kosta pengar.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Lotta Edholm:

 

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att alla barn ska nå målet att vara simkunniga, och är statsrådet beredd att lägga förslag om att flytta simkunnighetsmålet i skolan till en lägre årskurs än dagens?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:837 besvarad av Statsrådet Lotta Edholm (L)

U2023/02156 Utbildningsdepartementet Skolministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:837 av Fredrik Lundh Sammeli (S)
Simkunnigheten bland barn

Fredrik Lundh Sammeli har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att alla barn ska nå målet att vara simkunniga, och om jag är beredd att lägga förslag om att flytta simkunnighetsmålet i skolan till en lägre årskurs än dagens.

Enligt skollagen (2010:800) ska eleverna inom varje skolform och inom fritidshemmet ges en likvärdig utbildning, oavsett i vilken skola eleven går eller var i landet utbildningen anordnas. Huvudmannen ansvarar för att eleverna får den utbildning de har rätt till.

Att kunna simma är livsavgörande. Därför finns det i ämnet idrott och hälsa, för grundskolan och motsvarande skolformer, mycket specifika krav på att elever ska kunna simma för att få ett godkänt betyg. I grundskolan ska eleverna för ett godkänt betyg i årskurs 6 och 9 kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Regeringen ser allvarligt på den statistik från Svenska Livräddningssällskapet som visar att antalet drunkningsolyckor i år ökar kraftigt i förhållande till 2022. En undersökning från Skolverket från 2022 visar också att andelen elever i årskurs 6 som bedöms nå kunskapskravet, har minskat något jämfört med 2014 medan andelen elever som når kunskapskravet gällande hantering av nödsituationer vid vatten är oförändrat sedan 2014. Undersökningen visar också att på skolor med sämre socioekonomiska förutsättningar, så som mindre andel vårdnadshavare med eftergymnasial utbildning och större andel nyinvandrade elever, klarar färre elever betygskriteriet i simning, jämfört med skolor med bättre förutsättningar.

När det gäller frågan om att flytta kravet på simkunnighet i skolan till en lägre årskurs vill jag dock poängtera att rörelser i vatten och vattenvana samt att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge är en del av det centrala innehållet i ämnet idrott och hälsa redan i årskurs 1–3. Det är således ett obligatoriskt ämnesinnehåll som alla elever har rätt att möta i undervisningen.

Tidiga insatser är avgörande för att elever ska nå betygskriterierna för ett godkänt betyg i såväl ämnet idrott och hälsa som i alla andra ämnen. Regeringen har därför bland annat gjort det möjligt för huvudmän att söka statsbidrag för undervisning under skollov redan i låg- och mellanstadiet, där simundervisning kan ingå (förordningen [2014:47] om statsbidrag för undervisning under skollov). Genom beslut om budgetpropositionen för 2023 utökades statsbidraget med 100 miljoner kronor.

Slutligen vill jag understryka att regeringen ser allvarligt på utvecklingen och följer den noga.

Stockholm den 13 juli 2023

Lotta Edholm

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.