Sänkta banavgifter för järnvägen

Skriftlig fråga 2021/22:1152 av Jens Holm (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2022-02-24
Överlämnad
2022-02-24
Anmäld
2022-02-25
Svarsdatum
2022-03-02
Sista svarsdatum
2022-03-02
Besvarad
2022-03-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

I ett föreläggande till Trafikverket kräver Transportstyrelsen att banavgifterna för järnvägstransporter höjs. Transportstyrelsen säger: ”Trafikverket har haft många år på sig att genomföra de höjningar som krävs för att uppfylla lagens krav. Deras argument att visa hänsyn till en prövad bransch är begripligt. Men här blir det en subvention som inte är tillåten. Vi som tillsynsmyndighet har därför skyldighet att agera.”

Banavgifterna för järnvägstrafik har höjts med 300 procent de senaste tio åren. Någon motsvarande avgift finns inte för transporter på väg. Det här innebär att vägtransporter med stora utsläpp av växthusgaser och andra negativa miljökonsekvenser gynnas på bekostnad av den klimatsmarta järnvägen. Något är fel när det miljövänligaste transportslaget blir det som drabbas ekonomiskt medan långtradartransporterna kommer undan.

Järnvägsbranschen har drabbats hårt under pandemin. Som ett sätt att underlätta för järnvägsbranschen har EU utfärdat en förordning som tillåter nedsatta banavgifter, och EU:s nya mobilitetsstrategi öppnar för sänkta eller avskaffade banavgifter. Glädjande nog beslutade regeringen i fjol om en nedsättning av banavgifterna. Transportstyrelsens agerande går därför stick i stäv med detta och försvårar klimatomställningen av transportsektorn.

Mot bakgrund av det ovanstående vill jag ställa följande fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth:

Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att möjliggöra sänkta banavgifter vid behov?

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1152 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2022/ 00499 Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:1152 av Jens Holm (V)
Sänkta banavgifter för järnvägen

Jens Holm har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att möjliggöra sänkta banavgifter vid behov.

Regeringen har höga ambitioner när det gäller den svenska järnvägen. Efter år av underinvesteringar i svensk infrastruktur beslutade regeringen 2018 om en nationell plan för transportinfrastrukturen. Den innebar bland annat omfattande satsningar på nyinvesteringar men också en rekordstor ökning av järnvägsunderhållet.

I våras presenterade regeringen en infrastrukturproposition med den största ekonomiska ramen någonsin för transportinfrastrukturåtgärder. Riksdagen fattade beslut i enlighet med regeringens förslag. Sammanlagt beräknas ramen uppgå till 881 miljarder kronor under den kommande planperioden 2022–2033. Det skapar förutsättningar för att bl.a. förbättra järnvägens robusthet, höja standarden och förbättra tillgängligheten.

Nivån på banavgifterna regleras i järnvägslagen, vilken i sin tur följer av EU-rätten på området. Banavgifterna ska som huvudprincip fastställas till den kostnad som uppstår som en direkt följd av tågtrafiken. De svenska banavgifterna är bland de lägsta i Europa, när man jämför avgifterna för genomsnittliga tåg i medlemsstaterna.

För att stärka järnvägens konkurrenskraft har 550 miljoner kronor per år under perioden 2021–2025 avsatts för en miljökompensation för godstransporter på järnväg. Dessutom har ytterligare 1 370 miljoner kronor avsatts för en nedsättning av banavgifterna under perioden 1 mars 2020 till 30 september 2021. Det möjliggjordes av att EU har gett medlemsstaterna möjlighet att tillåta infrastrukturförvaltarna att sätta ner banavgifterna mot bakgrund av covid-19-pandemin.

Just nu pågår den största järnvägssatsningen i modern tid. Regeringen kommer fortsatt arbeta med att utveckla och modernisera svensk järnväg.

Stockholm den 2 mars 2022

Tomas Eneroth

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.