Sänkta arbetsgivaravgifter för fler jobb

Skriftlig fråga 2015/16:1101 av Ewa Thalén Finné (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-12
Överlämnad
2016-04-13
Anmäld
2016-04-14
Svarsdatum
2016-04-20
Sista svarsdatum
2016-04-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Regeringen har nyligen remitterat ett förslag om att göra det lättare för egenföretagare att göra sin första anställning. Genom att föreslå sänkt arbetsgivaravgift för den första anställda är förhoppningen att fler ska våga ta steget att anställa.

De nya reglerna är tänkta att träda i kraft den 1 januari 2017 och ska gälla till och med den 31 december 2021. Förslaget innebär att enskilda näringsidkare som inte har haft någon anställd under 2016 och som anställer en person efter den 31 mars i år bara ska betala ålderspensionsavgiften på ersättningen till den anställde under de tolv första månaderna.

Det är glädjande att se att regeringen nu verkar ha insett att det finns ett samband mellan lägre arbetsgivaravgifter och fler jobb, detta trots att man så sent som förra året avskaffade nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för unga som den tidigare alliansregeringen införde och vars syfte just var att göra det enklare och billigare att anställa. Dessutom har den nuvarande regeringen försvårat ytterligare för småföretagare genom att till exempel försämra RUT-avdraget.

Vi vet sedan tidigare att drygt fyra av fem nya jobb skapas i just små företag. Regeringens nuvarande förslag är dock enbart inriktat på enskilda näringsidkare, som visserligen anställer i lägre omfattning, men samtidigt finns det en stor potential även hos övriga småföretagare att skapa fler nya jobb. Att ha en anställd i en enskild firma är heller inte helt oproblematiskt, då man också är personligt ansvarig för företagets alla åtaganden, inklusive anställda.

Mot bakgrund av ovanstående är min fråga till finansminister Magdalena Andersson:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder för att göra det möjligt även för andra företagsformer som till exempel aktiebolag att få ta del av de sänkta arbetsgivaravgifterna och därmed kunna anställa fler?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1101 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2016/01459/S1

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1101 av Ewa Thalén Finné (M) Sänkta arbetsgivaravgifter för fler jobb

Ewa Thalén Finné har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att göra det möjligt även för andra företagsformer än enskilda näringsidkare, som till exempel aktiebolag, att få ta del av sänkta arbetsgivaravgifter för den första anställda.

Regeringen vill göra det lättare för enmansföretag att göra sin första anställning. Att anställa en första person är förknippat med vissa initiala kostnader, till exempel i form av nya administrativa rutiner och utbildning av den nyanställde. Genom en nedsättning av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften minskar den initiala kostnaden, vilket förväntas leda till att fler enmansföretag anställer. När erfarenheterna av att ha en person anställd väl vunnits kan företagen bli mer positiva till att anställa fler personer. Nya arbetstillfällen i enmansföretag förväntas leda till minskad arbetslöshet och ökad sysselsättning i ekonomin i sin helhet.

Förändringen är inriktad på enskilda näringsidkare eftersom de i låg omfattning anställer i dagsläget och i genomsnitt har lägre inkomster än andra företagare. Begränsningen till enskilda näringsidkare innebär vidare att nedsättningen i större utsträckning kommer att riktas mot små företag.

Stockholm den 20 april 2016

Magdalena Andersson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.