Samverkan för att främja gröna industrier

Skriftlig fråga 2022/23:667 av Lars Isacsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-12
Överlämnad
2023-05-15
Anmäld
2023-05-22
Svarsdatum
2023-05-24
Sista svarsdatum
2023-05-24
Besvarad
2023-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

I norra Sverige växer redan nu framtidens gröna industrier fram. Vi ser bland annat en utveckling av fossilfritt stål, batteritillverkning och framställning av grön vätgas. Den tidigare socialdemokratiska regeringen jobbade hårt för att denna utveckling skulle ske, och den underlättades också genom politiska beslut. Nya och utvecklade branscher bidrar till fler jobb, starkare ekonomi och bättre välfärd.

De högerkonservativa partier som stöder regeringen verkar nu efter valet också se möjligheterna med den gröna industriella revolutionen i norra Sverige. I samband med starten av Sveriges ordförandeskap i EU meddelade den högerkonservativa regeringen att den ska ta fram en strategi för norra Sverige. Detta presenterades genom en debattartikel i Dagens industri den 11 januari 2023. Det angavs då att strategin kommer vara holistisk långsiktig och främja den gröna nyindustrialiseringen. De områden som skulle beröras i strategin var energi, gruvor, kompetensförsörjning, samhällsservice, bostad, infrastruktur och samverkan.

Nu har det gått fyra månader sedan debattartikeln skrevs. Hittills har inget innehåll i strategin presenterats.

Regeringen skriver i sin debattartikel om samverkan: Behovet av samverkan mellan staten och berörda kommuner, län och regioner är stor. Regeringen kommer därför ta ett aktivt helhetsgrepp vad gäller samordningen av nyindustrialiseringen i norra Sverige för att säkerställa att processer går så snabbt som möjligt och att intressekonflikter löses ut. Vidare analyserar det nya superdepartementet för närvarande ett antal utredningar och slutrapporter som direkt berör den gröna omställningen i norra Sverige. 

Med anledning av detta vill jag fråga energi- och näringsminister Ebba Busch:

 

Hur tänker ministern och regeringen stärka samverkan mellan stat, kommun och regioner och främja framtidens gröna industrier som dels redan finns och expanderar, dels nyetableras?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:667 besvarad av Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

KN2023/ 03119 Klimat- och näringslivsdepartementet Energi- och näringsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:667 av Lars Isacsson (S)
Samverkan för att främja gröna industrier

Lars Isacsson har frågat mig hur jag och regeringen tänker stärka samverkan mellan stat, kommun och regioner och främja framtidens gröna industrier som dels redan finns och expanderar, dels nyetableras.

Svensk industri har en stolt historia, och en storslagen framtid. Innovation, företagande, kompetent arbetskraft, tillgång till råmaterial och billig el har byggt Sverige starkt. När världens industrier står inför ett enormt teknikskifte har Sverige möjlighet att leda framtidens fossilfria industri.

Svensk konkurrenskraft går hand i hand med målet om netto nollutsläpp till 2045, vilket kräver en aktiv industripolitik. Det handlar bland annat om en kraftigt utbyggd elproduktion, kompetensförsörjning samt snabba, förutsägbara och effektiva tillståndsprocesser. Regeringen utökade även satsningen på Industriklivet i budgetpropositionen för 2023.

Regeringens syn är att näringslivets konkurrenskraft bäst gynnas med lika spelregler inom EU. Det är också viktigt att vi agerar nationellt för att näringslivets gröna investeringar ska vara livskraftiga och produktiva, bidra till klimatomställningen samt skapa en förstärkt försörjningsförmåga och minskad sårbarhet i samhället. Politiken måste bli en pålitlig och långsiktig partner med ansvar för helheten, inte bara för varje stuprör isolerat.

Vi ska ta vara på den gyllene möjlighet som finns för norra Sverige att leda den nya industriella revolutionen och bli en motor för gröna innovationer som kan gynna nordligaste Sverige, hela landet och i förlängningen hela Europa.

Regeringens arbete med att ta fram en samlad långsiktig strategi för att främja den gröna nyindustrialiseringen i norra Sverige pågår inom Regeringskansliet och hålls ihop av Klimat- och näringslivsdepartementet.

Regeringens strategi kommer att ha fokus på Norrbottens och Västerbottens län där omställningen är av en historiskt stor omfattning med flera stora parallella företagsetableringar och företagsexpansioner som planeras att realiseras i mycket snabb takt. Den samhällsomvandling som sker till följd av dessa industrisatsningar skapar utmaningar inom många områden där bland annat ny elproduktion, infrastruktur, bostäder, utbildningsmöjligheter och kompetensinflyttning snabbt måste komma på plats. Fokus ligger därmed i linje med de uppdrag som såväl den förra som den sittande regeringen givit till en samordnare för näringslivets hållbara omställning och samhällsomvandlingen i Norrbottens och Västerbottens län.

Tillväxtverket har i uppdrag att bistå regioner och kommuner i hela landet med insatser vid större företagsetableringar och företagsexpansioner.

Norrbottens och Västerbottens län omfattas också av Fonden för en rättvis omställning, vars syfte är att hjälpa regionerna att hantera socioekonomiska effekter av omställningen till klimatneutralitet.

Regeringen arbetar dessutom genom den generella närings- och förenklingspolitiken för alla svenska företags konkurrenskraft och för att minska företagens regelbörda och administration. Regeringen har bland annat stärkt företagsportalen verksamt.se. och Regelrådets arbete med att granska konsekvensutredningar av förslag som kan få effekter av betydelse för företag. Därutöver aviserade regeringen i budgetpropositionen för 2023 att ett implementeringsråd ska inrättas med målet att minska regelbördan för företag. I Regeringskansliet bereds för närvarande frågorna rörande utformning och mandat för implementeringsrådet.

Stockholm den 24 maj 2023

Ebba Busch

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.