Samdistribution av post och tidningar

Skriftlig fråga 2015/16:540 av Maria Abrahamsson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2015-12-18
Överlämnad
2015-12-21
Svarsdatum
2016-01-04
Sista svarsdatum
2016-01-04
Anmäld
2016-01-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

Konstitutionsutskottet behandlade våren 2015 proposition 2014/15:88 Statens stöd till dagspressen. I följdmotion 2014/15:3067 (M, C, FP, KD) krävdes bland annat förnyad försöksverksamhet med samdistribution av post och tidningar i syfte att bland annat minska tidningarnas distributionskostnader och uppnå miljövinster. Utskottet noterade att den försöksverksamhet med samdistribution av tidningar och post som har genomförts har varit begränsad. För att kunna pröva samdistributionens möjligheter till en samordnad utdelning av tidningar och post ansåg utskottet i likhet med följdmotionärerna och trafikutskottet att det är angeläget och nödvändigt att nya och mer omfattande försök görs. Mot bakgrund av det anförda föreslog utskottet att riksdagen skulle tillkännage för regeringen som sin mening vad som anförs om initiativ som syftar till att en ny försöksverksamhet inleds med samdistribution av tidningar och post med möjlighet för fler aktörer än Posten AB att delta. Därmed tillstyrktes motion 2014/15:3067 yrkande 2. Riksdagen följde utskottet.

Det skulle kunna ha stor betydelse för tidningsbranschen om ett fungerande system för samdistribution av post och tidningar kunde komma på plats, särskilt i landsbygdsområden. Det är centralt att inriktningen av arbetet beträffande samdistribution inte enbart blir att Posten ska överta utdelningen av morgontidningar, utan att det även blir möjligt att uppdra åt tidningsdistributionsföretag att dela ut post. I vilken utsträckning andra tjänster, som i dag utförs av lantbrevbärare, kan överlåtas till personal hos tidningsdistributionsföretag behöver bli föremål för närmare analys.

Det är angeläget att ytterligare försöksverksamhet med samordnad distribution av morgontidningar och post genomförs, i enlighet med riksdagens tillkännagivande. Det bör då bli fråga om såväl försök där Posten genomför den samordnade distributionen som försök där tidningsdistributionsföretag får distributionsansvaret. Försöksverksamheten bör genomföras i nära samråd med dagstidningarna i försöksområdena och vara så omfattande att det blir möjligt att dra tydliga slutsatser om möjligheter och utmaningar med samdistribution av post och morgontidningar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Mehmet Kaplan följande:

 

Vilket arbete har bedrivits i Regeringskansliet för att tillgodose riksdagens tillkännagivande om försöksverksamhet med samdistribution av post och tidningar, och när kommer ytterligare försöksverksamhet med samordnad distribution av morgontidningar och post att genomföras?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:540 besvarad av Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Dnr N2015/09050/ITP

Näringsdepartementet

Bostads-, stadsutvecklings- och it-minister

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:540 av Maria Abrahamsson (M) Samdistribution av post och tidningar

Maria Abrahamsson har frågat mig vilket arbete som bedrivs i Regeringskansliet för att tillgodose riksdagens tillkännagivande om försöksverksamhet med samdistribution av post och tidningar, och
när ytterligare försöksverksamhet med samordnad distribution av morgontidningar och post kommer att genomföras.

Med anledning av riksdagens tillkännagivande har regeringen den
17 december 2015 beslutat att ge i uppdrag till Post- och telestyrelsen
att kartlägga förutsättningarna för att genomföra försöksverksamhet med samdistribution av post och tidningar på sådant sätt som riksdagen förordat (bet. 2014/15:KU12, rskr. 2014/15:195).

I uppdraget ingår att kartlägga förutsättningarna inom det postala regelverket för att genomföra försöksverksamhet med samdistribution av post och tidningar på det sätt riksdagen förordar samt Post- och telestyrelsens möjligheter att verka för att sådan verksamhet genomförs.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2016.

Vidare så har regeringen den 13 augusti 2015 beslutat om kommittédirektiv (dir. 2015:87) En översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle, där en särskild utredare ska analysera och bedöma om den
nuvarande postlagstiftningen motsvarar de rådande och de framtida behoven i ett digitaliserat samhälle och utifrån detta föreslå förändringar av den. Utredaren ska särskilt analysera och bedöma behovet och efterfrågan av posttjänster i olika delar av landet, postväsendets roll när det gäller statliga insatser för att trygga glesbygdsservice samt utreda effekterna av samdistribution av post och tidningar och hur det skulle påverka möjligheterna för marknadstillträde och effektiv konkurrens. Utredningstiden för Utredningen om en översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle (N 2015:06) har förlängts till den 31 mars 2016 (när det gäller uppdragen om övernattbefordran och prisreglering) respektive den 31 augusti 2016.

Stockholm den 4 januari 2016

Mehmet Kaplan

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.