Till innehåll på sidan

samarbetet mellan domstolarna i Ljungby och Värnamo

Skriftlig fråga 2003/04:1399 av Wegendal, Lars (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2004-07-01
Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Besvarad
2004-08-12
Anmäld
2004-09-14
Svar anmält
2004-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 1 juli

Fråga 2003/04:1399

av Lars Wegendal (s) till justitieminister Thomas Bodström om samarbetet mellan domstolarna i Ljungby och Värnamo

Domstolsverket har nu fullföljt sitt uppdrag att föreslå en ny organisation för tingsrätterna i Kronobergs och Jönköpings län. Föga överraskande föreslår man en ökad centralisering av tingsrätterna i Kronobergs län till länets residensstad. Ljungby tingsrätt ska snabbavvecklas trots att samtliga remissinstanser som politiskt företräder medborgarna, varit eniga och motsatt sig en nedläggning. Något besök vid Länsstyrelsen i Kronobergs län ansåg inte utredaren var nödvändigt. Domstolsverket följer i sitt förslag de juridiska remissinstansernas önskemål om ökad centralisering. Någon omfattande analys kring det påbörjade samarbetet mellan Ljungby och Värnamo tingsrätt har utredaren inte bemödat sig med. Regeringen beslutade hösten 2003 om en ny förordning om regionalt utvecklingsarbete (2003:595). I detta beslut får de statliga myndigheterna ett tydligt ansvar för att målet för den regionala utvecklingspolitiken uppnås. Till exempel ska myndigheterna samråda med länsstyrelserna om de avser att minska eller dra in service i gles- eller landsbygdsområden eller fatta beslut som är av väsentlig betydelse för den regionala utvecklingen. Eftersom nedläggningen av Ljungby tingsrätt har enigt motsagts av samtliga remissinstanser som politiskt företräder medborgarna, kan man dra slutsatsen att dessa anser att Ljungby tingsrätt har en väsentlig betydelse för den regionala utvecklingen i Kronobergs län. Min fråga till justitieministern blir därför:

Vilka åtgärder kommer ministern att vidta för att de regionala utvecklingsfrågorna och medborgarnas enade uppfattning tillgodoses i ett kommande förslag om den framtida tingsrättsorganisationen i Kronobergs län?

Svar på skriftlig fråga 2003/04:1399 besvarad av

den 12 augusti

Svar på frågorna 2003/04:1399 om samarbetet mellan domstolarna i Ljungby och Värnamo samt 1409 om tingsrättsorganisationen i Kronobergs och Jönköpings län

Justitieminister Thomas Bodström

Lars Wegendal har frågat vilka åtgärder jag kommer att vidta för att tillgodose regionala utvecklingsfrågor och medborgarnas uppfattning när det gäller den framtida tingsrättsorganisationen i Kronobergs län. Gunnar Nordmark har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att regionalpolitiska hänsyn ska tas när det gäller den framtida tingsrättsorganisationen i Kronobergs och Jönköpings län.

Utgångspunkt för arbetet med att reformera tingsrättsorganisationen är de målsättningar som riksdagen har ställt sig bakom. Dessa är att @ med bibehållen tillgänglighet @ skapa möjligheter för en stärkt beredningsorganisation, säkerställa möjligheterna att rekrytera personal, skapa förutsättningar för återkommande kompetensutveckling, öka möjligheterna till specialisering och förbättra den geografiska samordningen med rättsväsendets övriga myndigheter. Arbetet bedrivs stegvis region för region. Det innebär att varje region kan bedömas utifrån sina speciella förutsättningar, samtidigt som en helhetssyn kan anläggas utifrån målsättningarna för reformarbetet.

Domstolsverket har nu presenterat sitt förslag till framtida tingsrättsorganisation i Jönköpings och Kronobergs län. Förslaget bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Jag har inte för avsikt att föregripa detta arbete.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.