Till innehåll på sidan

Säkerhetspolitiska aspekter vid inköp från kinesiska företag

Skriftlig fråga 2022/23:757 av Joar Forssell (L)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-08
Överlämnad
2023-06-08
Anmäld
2023-06-09
Svarsdatum
2023-06-14
Sista svarsdatum
2023-06-14
Besvarad
2023-06-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

Regeringen har föreslagit en ny lag som ger en granskningsmyndighet möjlighet att granska utländska direktinvesteringar och, om nödvändigt, att förbjuda dem. Men samtidigt visar SVT:s granskning av statliga Vattenfall att direktinvesteringar inte är det enda hotet. I svenska hushåll finns det 900 000 elmätare som ska ersättas med nya smarta modeller som ska byggas och levereras av kinesiska Sanxing. Det är ett företag som har nära kopplingar till det kinesiska kommunistpartiet och utgör ett potentiellt säkerhetshot mot Sverige.

I praktiken måste alla kinesiska bolag räknas som statskontrollerade och ej privata, detta eftersom den kinesiska statens lagstiftning och repression är så långtgående mot de företag och företagsledare som inte lyder kommunistpartiet.

Därför är min fråga till utrikesminister Tobias Billström följande:

Vad kommer ministern och regeringen att göra för att säkerhetsaspekter beaktas i framtida affärer av liknande typ? 

Svar på skriftlig fråga 2022/23:757 besvarad av Utrikesminister Tobias Billström (M)

UD2023/08468 U D 2023/08469 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:756 av Joar Forssell (L) Säkerhetsaspekter vid utländska investeringar samt fråga 2022/23:757 av Joar Forssell (L) Säkerhetspolitiska aspekter vid inköp från kinesiska företag

Joar Forssell har frågat mig om jag anser att Sverige borde lära av till exempel Taiwan och stoppa investeringar i hela sektorer. Joar Forsell har även frågat mig vad jag och regeringen gör för att säkerhetsaspekter framöver beaktas i affärer liknande det exempel som Joar Forssell tar upp i sin fråga. Jag besvarar frågorna samlat.

Kina är fortsatt en viktig investerings- och handelspartner för Sverige samtidigt som handelsrelationen har blivit alltmer komplex. Regeringen anser att Sverige och EU behöver ha dialog och utbyte med Kina där det är i linje med våra intressen och värderingar, till exempel för att främja handel på rättvisa villkor. Samtidigt värnar regeringen Sveriges och EU:s säkerhet och står tydligt upp för den regelbaserade världsordningen och folkrätten, inklusive respekten för mänskliga rättigheter. Vi behöver hitta rätt balans mellan att minska risker och beroenden samtidigt som vi verkar för att bevara principer för frihandel och en öppen och konkurrenskraftig svensk ekonomi.

Regeringen beslutade den 11 maj 2023 propositionen Ett granskningssystem för utländska direktinvesteringar till skydd för svenska säkerhetsintressen. I propositionen föreslås en ny lag som innebär att en granskningsmyndighet får möjlighet att granska utländska direktinvesteringar i svenska företag som bedriver skyddsvärd verksamhet, exempelvis i form av samhällsviktig och säkerhetskänslig verksamhet. En utländsk direktinvestering i skyddsvärd verksamhet ska enligt lagen förbjudas, om det är nödvändigt för att förebygga skadlig inverkan på Sveriges säkerhet eller på allmän ordning eller allmän säkerhet i Sverige. Granskningsmyndigheten ska vid sin prövning bland annat beakta om investeraren direkt eller indirekt, helt eller delvis, kontrolleras av en stat utanför EU genom ägarstruktur, betydande finansiering eller på annat sätt. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 december 2023.

Informations-och cybersäkerhetsområdet är under ständig förändring och präglas av den snabba tekniska utvecklingen som ger både möjligheter och genererar nya risker och hot. Det är därför viktigt att de statliga bolagen bedriver ett kontinuerligt, systematiskt, ambitiöst och ansvarsfullt säkerhetsarbete.

Dessutom finns det regler i säkerhetsskyddslagen (2018:585) enligt vilka en verksamhetsutövare som till någon del bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska utreda behovet av säkerhetsskydd och planera och vidta de säkerhetsskyddsåtgärder som behövs. Inför vissa förfaranden finns även en skyldighet för verksamhetsutövaren att samråda med tillsynsmyndigheten.

Regeringen arbetar kontinuerligt med att uppdatera gällande regelverk för att skydda Sverige från påverkan från främmande makt och upprätthålla skyddet för den nationella säkerheten.

Stockholm den 14 juni 2023

Tobias Billström

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.