Till innehåll på sidan

Säkerhetspolisens tillgång till Migrationsverkets asylsystem

Skriftlig fråga 2015/16:637 av Markus Wiechel (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-18
Överlämnad
2016-01-18
Anmäld
2016-01-19
Svarsdatum
2016-01-27
Sista svarsdatum
2016-01-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Nyligen framkom det uppgifter om att Säkerhetspolisen sedan december önskat direkttillgång till Migrationsverkets asylsystem. Orsaken till detta är att de inte hunnit utreda den kraftigt ökade mängden fall av möjliga säkerhetshot mot Sverige och en tillgång till asylsystemet skulle underlätta deras arbete. Som bekant har Säpo vid ett flertal tillfällen redogjort för sina problem med att ens klara av sitt grundläggande uppdrag att säkerställa säkerheten i Sverige. De har under 2015 haft runt 460 granskade fall hos Migrationsverket vilket innebär mer än en fyrdubbling från 2014 då strax över 100 fall granskades.

Säpo skulle genom att få direkttillgång kunna göra slagningar i systemet på individer som de menar skulle kunna utgöra ett hot mot rikets säkerhet. På grund av oron att det kan kränka den personliga integriteten hos enskilda individer är förfrågan inte helt oproblematisk för Datainspektionen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

Avser statsrådet att verka för att Säpo får tillgång till Migrationsverkets asylsystem och vad avser statsrådet att göra för att underlätta Säpos arbete med att utreda eventuella hot mot Sverige som följd av det höga antalet asylsökande till Sverige?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:637 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/00446/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:637 av Markus Wiechel (SD) Säkerhetspolisens tillgång till Migrationsverkets asylsystem

Markus Wiechel har frågat om jag avser att verka för att Säkerhetspolisen får tillgång till Migrationsverkets asylsystem och vad jag avser att göra för att underlätta Säkerhetspolisens arbete med att utreda eventuella hot mot Sverige som följd av det höga antalet asylsökande till Sverige.

Migrationsverket och Säkerhetspolisen ingick i juni 2015 en överenskommelse om fördjupad samverkan, som har till syfte att utveckla förmågan att identifiera säkerhetshot. Som ett led i denna samverkan väcktes mot bakgrund av det ökade antalet asylsökande frågan om direktåtkomst till Migrationsverkets verksamhetsregister.

Redan i dag har Säkerhetspolisen, precis som Polismyndigheten och utlandsmyndigheterna, rätt till direktåtkomst till Migrationsverkets verksamhetsregister enligt förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen.

Migrationsverket är samtidigt, i sin egenskap av personuppgiftsansvarig, skyldigt att vidta vissa skyddsåtgärder för den personliga integriteten. Det innebär bland annat att se till att den tekniska lösningen för direktåtkomst innehåller tillräckliga begränsningar för vilka uppgifter som får överföras. Säkerhetspolisen har därför inte, och ska inte heller ha, oinskränkt åtkomst till hela verksamhetsregistrets innehåll.

I praktiken medför den nuvarande lösningen för informationsöver-föring en del administrativa utmaningar för Migrationsverket och Säkerhetspolisen, som blivit särskilt påtagliga genom det ökade antalet asylsökande. För att hantera dessa har Migrationsverket vänt sig till Datainspektionen och frågat hur myndigheten ser på att under en begränsad period ge ett fåtal tjänstemän inom Säkerhetspolisen elektronisk direktåtkomst till den information som man i dag får i pappersform.

Datainspektionen ser i sitt yttrande en möjlighet för Säkerhetspolisen att under en begränsad period få elektronisk direktåtkomst till Migrationsverkets verksamhetsregister under förutsättning att ett antal krav är uppfyllda: begränsat antal handläggare, överenskommelse om ändamålsbegränsning mellan myndigheterna, adekvat utbildning, logguppföljning och regelbundna utvärderingar. Migrationsverket och Säkerhetspolisen arbetar för närvarande med att se över hur man kan tillgodose Datainspektionens krav.

Det är viktigt att Säkerhetspolisen har tillgång till de verktyg som myndigheten behöver för att kunna fullfölja sitt uppdrag. Regeringen ser positivt på den fördjupade samverkan mellan Säkerhetspolisen och Migrationsverket och jag kommer även fortsättningsvis att följa hur samverkan mellan myndigheterna utvecklas.

Stockholm den 27 januari 2016

Anders Ygeman

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.