Rymdstrategi för nytta och tillväxt

Skriftlig fråga 2015/16:1123 av Betty Malmberg (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-15
Överlämnad
2016-04-18
Anmäld
2016-04-19
Svarsdatum
2016-04-27
Sista svarsdatum
2016-04-27
Besvarad
2016-04-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

I april 2014 tillsatte alliansregeringen en utredning med syfte att utarbeta en strategi för det viktiga rymdområdet – en strategi för att använda rymdverksamhet som en strategisk tillgång, för att möta samhällets behov och för att stärka den svenska industrins konkurrenskraft. Sverige har sedan länge varit förhållandevis framgångsrikt på rymdområdet, men vi kan inte vila på gamla lagrar utan måste i stället systematiskt arbeta för att tillvarata, samordna och utveckla denna position. En rymdstrategi är därför viktig att snarast få på plats.

Utredningen har varit ute på remiss, men någon proposition har ännu inte aviserats.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga statsrådet Helene Hellmark Knutsson:

 

När har statsrådet för avsikt att presentera den nationella rymdstrategin?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1123 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2016/01907/F

Utbildningsdepartementet

Ministern för högre utbildning och forskning

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1123 av Betty Malmberg (M) Rymdstrategi för nytta och tillväxt

Betty Malmberg har frågat mig när jag har för avsikt att presentera den nationella rymdstrategin.

Rymdsektorn är ett viktigt område, vars potential vi bör nyttja för att bland annat kunna möta klimathotet och stärka den svenska industrins innovationskraft.

En nationell rymdstrategi, som utifrån en helhetssyn bland annat tydliggör samhällsnytta och prioriteringar och ökar den långsiktiga förutsägbarheten av statens investeringar i svensk rymdverksamhet, har efterfrågats av aktörer inom den svenska rymdverksamheten.

Därför tillsattes en utredning under våren 2014 med uppdraget att föreslå en sammanhållen nationell strategi för svensk rymdverksamhet. Remissvaren visar bland annat på ett brett stöd för utredarens förslag till nationell rymdstrategi. Kungliga Vetenskapsakademien framhåller i sitt remissvar att ”tiden är sedan länge förbi då man kunde betrakta rymden och raketer som en esoterisk företeelse som inte berör ens dagliga liv”.

Betänkandet och de remissvar som har inkommit utgör nu ett samlat underlag som bereds inom Regeringskansliet. Regeringen avser att beröra utredningens förslag i den kommande forskningspolitiska propositionen. Regeringen avser sedan återkomma i särskild ordning till frågan om en eventuell nationell rymdstrategi.

Stockholm den 27 april 2016

Helene Hellmark Knutsson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.