Rymdprojekt

Skriftlig fråga 2018/19:867 av Betty Malmberg (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2019-08-02
Överlämnad
2019-08-05
Besvarad
2019-08-19
Sista svarsdatum
2019-08-19
Svarsdatum
2019-08-19
Anmäld
2019-08-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

Den svenska flyg- och rymdindustrin har ca 12 000 anställda. Det är en viktig industri som kännetecknas av många innovationer som förvisso utvecklas för rymd, men som också kommer till nytta på jorden. I internationella sammanhang har Sverige utmärkt sig positivt med många framgångsrika forskningsrön, och svenskutvecklade produkter finns representerade på flera internationella rymdmissioner. Det finns också ett flertal satelliter som levererar data sedan många år.

Så sent som förra året antog Sverige en rymdstrategi. I inledningen till densamma skriver den förra socialdemokratiska rymdministern att ”Sverige är ett litet land men en stor rymdnation”. Det känns därför mycket märkligt att inse att de aviserade anslagen som står till buds inför årets ministermöte och förhandlingar med Esa (Europeiska rymdorganisationen)  är kraftigt kringskurna, samtidigt som Sverige redan lånar pengar av Esa. Detta har Rymdstyrelsen påtalat för regeringen bland annat i sitt budgetunderlag inför åren 2020–2022.

Med tanke på den höga grad av internationell samverkan och de anmärkningsvärt långa ledtider som råder inom rymdindustrin var vi många som förväntade oss att rymdstrategin skulle bidra till ökad tydlighet och mer långsiktiga villkor för inblandade parter.

Med hänvisning till detta vill jag fråga statsrådet Matilda Ernkrans:

 

Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att Sverige framgent ska kunna vara en aktiv och pålitlig partner i olika Esaprojekt?

Svar på skriftlig fråga 2018/19:867 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)U2019/02587/F

U2019/02630/F

Utbildningsdepartementet

Ministern för högre utbildning och forskning

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:867 av Betty Malmberg (M)
Rymdprojekt och fråga 2018/19:882 av Betty Malmberg (M) Rymdstrategin behöver omsättas i handling

Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att Sverige framgent ska kunna vara en aktiv och pålitlig partner i olika ESA-projekt. Betty Malmberg har även frågat mig på vilket sätt jag kommer att omsätta rymdstrategin i konkret handling och när en plan för detta kan förväntas.

Då frågorna har beröring med varandra besvarar jag dem tillsammans. Den nationella rymdstrategin pekar ut riktningen för statens insatser de kommande åren. Strategin ska implementeras av de som berörs av dess olika delar, det vill säga regeringen och myndigheter. Strategin ska också följas upp och rapporteras till riksdagen årligen. Regeringen har tagit ett antal steg för genomförande av rymdstrategin. Vi har fortsatt utvecklingen av Esrange genom finansiering av en testbädd för rymdteknologi. Vidare har instruktionerna till Rymdstyrelsen och övriga forskningsfinansierande myndigheter ändrats så att Rymdstyrelsen ska ingå i det samverkansråd som finns mellan myndigheterna.

Andra insatser i strategin pågår redan som normal verksamhet hos berörda myndigheter eller kan sättas igång av berörda myndigheter efter eget beslut. Regeringen kommer att steg för steg fortsätta arbetet för att genomföra strategin.

Vid årets ministermöte i European Space Agency (ESA) i november ska investeringarna i organisationens rymdprogram för de kommande åren fastställas. Rymdstyrelsen, som har mandat att företräda Sverige i ESA, har en viktig roll i förberedelserna inför ministermötet då de ansvarar för att ta fram ett strategiskt underlag till Regeringskansliet. I underlaget ska Rymdstyrelsen redogöra för sina överväganden och förslag om projektdeltagande utifrån de konsultationer som de genomför med svenska rymdaktörer och den svenska rymdindustrin. Underlaget inkommer senare i höst.

Jag ser fram emot att vid ministermötet medverka till att vi får bästa möjliga förutsättningar för fortsatt starkt och långsiktigt svenskt engagemang i det europeiska rymdsamarbetet. Regeringen kommer att i budgetpropositionen för 2020 redogöra för vilka finansiella villkor som kommer att gälla för rymdverksamheten.

Stockholm den 15 augusti 2019

Matilda Ernkrans

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.