Rovdjurspolitikens inriktning

Skriftlig fråga 2015/16:525 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2015-12-17
Överlämnad
2015-12-18
Sista svarsdatum
2016-01-04
Anmäld
2016-01-12
Svarsdatum
2016-01-12
Besvarad
2016-01-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

I ett svar till riksdagsledamoten Christian Holm (M) på en skriftlig fråga (2015/16:440) skriver statsrådet Sven-Erik Bucht den 16 december 2015 följande: Regeringens intention är att i vinter säkerställa att beslut om jakt efter varg ska kunna överklagas till domstol.

Den 15 december 2015 debatterades i riksdagen betänkandet 2015/16:MJU12, Rovdjurspolitikens inriktning, efter ett initiativ i riksdagens miljö- och jordbruksutskott. Den 16 december fick betänkandet en riksdagsmajoritet bakom sig.

Med stöd i initiativrätt i 9 kap. 16 § riksdagsordningen föreslår utskottet att regeringen bör fullfölja intentionerna bakom den rovdjurspolitik som riksdagen tidigare har beslutat om. Det innebär bland annat att regeringen bör upprätthålla den nu gällande beslutsordningen för skydds- och licensjakt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Tänker statsrådet och regeringen följa riksdagens tillkännagivande om att upprätthålla den nu gällande beslutsordningen?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:525 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2015/09019/FJR

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:525 av Jesper Skalberg Karlsson (M) Rovdjurspolitikens inriktning

Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig om jag och regeringen tänker följa riksdagens tillkännagivande om att upprätthålla den nu gällande beslutsordningen för skydds- och licensjakt.

Enligt 24 a § jaktförordningen (1987:905) får Naturvårdsverket överlämna till länsstyrelserna att besluta om skyddsjakt och licensjakt efter stora rov-djur. Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Naturvårdsverket. Enligt 58 § jaktförordningen får Naturvårdsverkets beslut i ett överklagat ärende inte överklagas.

Den 18 december 2015 har Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) tagit ställning till om ett beslut om licensjakt efter varg, som fattats av en länsstyrelse och därefter har överklagats till Naturvårdsverket, kan tas upp till prövning av domstol, trots att det enligt jaktförordningen inte får överklagas. HFD har funnit att överklagandeförbudet i jaktförordningen står i strid med EU-rätten såvitt gäller beslut om jakt efter en art som skyddas av art- och habitatdirektivet. Jaktförordningen kommer i vinter att ändras i enlighet med HFD:s beslut.

Stockholm den 12 januari 2016

Sven-Erik Bucht

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.