romernas situation i OS-värdlandet Grekland

Skriftlig fråga 2003/04:1539 av Pedersen, Peter (v)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2004-08-20
Besvarad
2004-09-03
Svar anmält
2004-09-14
Anmäld
2004-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 20 augusti

Fråga 2003/04:1539

av Peter Pedersen (v) till statsminister Göran Persson om romernas situation i OS-värdlandet Grekland

Atens värdskap för de olympiska spelen har använts som ursäkt för att organisera vräkningar av romer på flera håll. De lokala myndigheterna utnyttjar, vanligen på falska grunder, förevändningen att marken behövs för att bygga sportanläggningar. Detta enligt Göteborgs-Posten (den 13 augusti) som citerar Nationella kommissionen för mänskliga rättigheter. Även FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter har enligt tidningen dragit samma slutsats i en rapport om Grekland.

Romerna är en av Sveriges fem nationella minoriteter. De har utsatts och utsätts fortfarande för diskriminering, förföljelse och maktövergrepp. Majoritetssamhällets skuld gentemot romerna är stor. Men frågan om diskriminering av romer gör inte halt vid nationsgränser. Uppgifterna i GP verkar tyvärr trovärdiga. Som ett av de länder som skickar en delegation till de olympiska spelen i Grekland anser vi att Sverige även har en skyldighet att reagera mot trakasserier och förföljelse i anslutning till spelen. De står i skarp kontrast till deklarationer som gjorts i stil med att "Aten 2004 stöder initiativ som behandlar människor med värdighet och respekt".

Jag frågar därför statsminister Göran Persson:

Är statsministern beredd att vidta några åtgärder för att klargöra för OS-värdlandet Grekland att vräkningen av romer är oacceptabel?

Svar på skriftlig fråga 2003/04:1539 besvarad av

den 2 september

Svar på fråga 2003/04:1539 om romernas situation i OS-värdlandet Grekland

Utrikesminister Laila Freivalds

Peter Pedersen har frågat statsministern om han är beredd att vidta några åtgärder för att klargöra för Grekland att det var oacceptabelt att vräka romer under förevändningen att marken de befann sig på skulle användas för att bygga sportanläggningar. Frågan har överlämnats till mig för besvarande.

Respekten för mänskliga rättigheter står högt på EU:s och regeringens agenda. Frågor rörande romers situation har bland annat haft stor aktualitet under förhandlingarna med de nya medlemsstaterna och fortsätter att ha det i förhandlingarna med kandidatländerna. Det pågår också ett internt arbete inom EU mot diskriminering, vilket omfattar alla medlemsländer.

Inom ramen för OSSE, där såväl Sverige som Grekland är medlemmar, har de deltagande staterna gjort vissa åtaganden vad gäller romernas ställning som att tillse att nationell lagstiftning förbjuder all form av diskriminering. Medlemsstaterna ska också vidta åtgärder för att klargöra frågor om äganderätt och romernas rättsliga status vad gäller bosättningar. Vidare förs fortlöpande en nära dialog om behandling av nationella minoriteter inom FN och mellan Europarådets medlemmar, däribland Grekland. Sverige arbetar aktivt för ett förverkligande av ett finländskt initiativ om att med stöd av Europarådet inrätta ett europeiskt forum för romer och resande. Grekland är liksom andra Europarådsmedlemmar delaktigt i dessa diskussioner.

Frågan om romernas situation i Grekland följs också upp i Utrikesdepartementets årliga rapport om de mänskliga rättigheterna.

Sverige kommer fortsatt i nämnda internationella forum att fortsatt verka för ett stärkande av romernas ställning och rättigheter.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.