Resurser till och styrning av tandvården

Skriftlig fråga 2022/23:603 av Peter Hedberg (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-25
Överlämnad
2023-04-26
Anmäld
2023-04-27
Svarsdatum
2023-05-03
Sista svarsdatum
2023-05-03
Besvarad
2023-05-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Socialminister Jakob Forssmed (KD)

 

Den svenska tandvården är satt under hård press. Det saknas personal för att kunna bedriva tandvård i HELA landet. Det saknas tillgång till tandvård för en stor del av befolkningen eftersom det på landsbygden saknas personal medan storstäderna har ett överskott. I förlängningen leder det här till en försämrad tandhälsa, och det går inte att upprätthålla en jämlik tandvård. Situationen är akut och politiken behöver agera.

Genom Folktandvården kämpar regionerna för att upprätthålla en godtagbar standard, men när resurserna inte finns blir det mycket svårt. Ett tydligt exempel på det är min hemkommun Kramfors där Folktandvården i dagsläget inte har en enda fast anställd tandläkare.

Utöver resursfördelningen har regionerna också ett större ansvar än privata tandvårdsbolag. Regionerna har sistahandsansvaret för exempelvis barntandvård och grupper med särskilda behov, medan privata tandvårdsbolag däremot kan välja sina patientgrupper.

Kristdemokraterna har med ett högt tonläge förespråkat ett ökat statligt ansvar för vård. Nu är en av partiets företrädare chef för Socialdepartementet och har möjlighet att agera.

Mot bakgrund av ovanstående är min fråga till socialminister Jakob Forssmed:

 

Avser ministern att vidta åtgärder för att säkerställa en god och rättvist fördelad tandvård i hela landet?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:603 besvarad av Socialminister Jakob Forssmed (KD)


Svar på fråga 022/23:603 av Peter Hedberg (S)
Resurser till och styrning av tandvården

Peter Hedberg har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att säkerställa en god och rättvist fördelad tandvård i hela landet.

Tillgången till tandvård är en förutsättning för en fortsatt god munhälsa i befolkningen. Regionerna ansvarar för tandvårdens tillgänglighet och kompetensförsörjning. Genom att vara en attraktiv arbetsgivare, och på så sätt locka ny personal till regionen samtidigt som befintlig personal stannar kvar, kan regionerna förbättra tillgången till en god och rättvis tandvård.

Utifrån det statliga perspektivet har Nationella vårdkompetensrådet en viktig roll i detta sammanhang. Nationella vårdkompetensrådet är ett rådgivande organ inom Socialstyrelsen som ska bidra till en god planering av vårdens kompetensförsörjning. Nationella kompetensrådets uppdrag är att göra bedömningar av kompetensbehoven och att stödja och åstadkomma samverkan och dialog om kompetensförsörjningsfrågor mellan berörda aktörer på nationell och regional nivå. Nationella vårdkompetensrådet ska även bidra med kunskap som stöd i regeringens beslutsfattande.

Utredningen om jämlik tandhälsa (S 2018:02) har haft i uppdrag att utreda och föreslå hur tandvårdssystemet kan utvecklas för att uppnå en mer jämlik tandhälsa och ett mer resurseffektivt tandvårdssystem. Utredningens slutbetänkande När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8) har remissbehandlats och bereds inom Regeringskansliet (Socialdepartementet). Ett av förslagen är införandet av en nationell modell för riskbedömningar. Den 27 april 2023 gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att bedöma förutsättningarna för ett införande av en nationell modell för riskbedömning inom tandvården. En sådan nationell modell kan bidra till en enhetlig bedömning av tandvårdens patienter. Genom detta kan tandvårdens resurser prioriteras till de patienter som har störst behov av tandvård.

Enligt Tidöavtalets samarbetsprojekt avseende hälso- och sjukvården ska en utredning tillsättas för att stärka tandvårdens högkostnadsskydd för att mer efterlikna det som finns i övrig vård. Äldre personer med sämst munhälsa ska prioriteras. Frågan bereds inom Regeringskansliet.

Stockholm den 3 maj 2023

Jakob Forssmed

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.