Reservister för utsjöminläggning

Skriftlig fråga 2015/16:706 av Allan Widman (L)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-26
Överlämnad
2016-01-27
Anmäld
2016-02-02
Svarsdatum
2016-02-03
Sista svarsdatum
2016-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Svenska statens fem större isbrytare (Ale, Ymer, Atle, Frej och Oden) avses successivt omsättas under perioden 2020–2030 då de blir 40 år. Det handlar om en investering i storleksordningen 5–7,5 miljarder svenska kronor. 

Den synnerligen väl beprövade svenska modellen för utsjöminläggning är att sjöbefäl med civil nautisk högskoleutbildning krigsplaceras som reservofficerare på i örlogsflottan inmönstrade fartyg, bland andra statens isbrytare. Betydande sjöoperativ effekt erhålls därmed till i sammanhanget låga kostnader.

 

Vad avser försvarsministern att vidta för åtgärder, så att statens nästa generation isbrytare vid höjd beredskap och krig kan användas för utsjöminläggning?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:706 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2016/00127/MFI

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:706 av Allan Widman (L) Reservister för utsjöminläggning

Allan Widman har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta så att statens nästa generation isbrytare vid höjd beredskap och krig kan användas för utsjöminläggning.

Regeringsbeslutet gällande uppdrag till Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avseende totalförsvarsplanering innebär att myndigheterna ska lämna förslag till gemensamma grunder för en sammanhängande planering för totalförsvaret. Myndigheterna ska även redovisa en samlad bedömning av Försvarsmaktens behov av stöd från bevakningsansvariga myndigheter vid höjd beredskap. Vidare ska bevakningsansvariga myndigheters möjligheter att avdela sådant stöd inom ramen för det civila försvaret redovisas.

Försvarsmakten har ett kontinuerligt pågående samarbete med de myndigheter som har ansvar för angränsande verksamhetsområden.

Inom Sjöfartsverket har en studie påbörjats för prospektering en ny isbrytare. Inom denna studie kommer diskussioner att föras med ett flertal intressenter för att om möjligt erhålla ett fartyg som kan användas och utnyttjas inom alternativa områden. För Försvarsmakten ges utrymme att föra en dialog med Sjöfartsverket för att utröna alternativa användningsområden för det nya fartyget.

Stockholm den 3 februari 2016

Peter Hultqvist

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.