Reservhamn på Gotland

Skriftlig fråga 2015/16:1149 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-26
Överlämnad
2016-04-27
Anmäld
2016-04-28
Svarsdatum
2016-05-04
Sista svarsdatum
2016-05-04
Besvarad
2016-05-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Gotlands län har med sitt speciella öläge utsatt när det gäller livsmedelsförsörjning. Utan en fungerande färjetrafik som knyter samman Gotland med fastlandet finns få eller inga möjligheter för befolkningen där att klara det vardagliga livsmedelsbehovet.

Visby är just nu den enda plats på Gotland dit det kommer förnödenheter. Kappelshamn har i olika planer sedan 70-talet pekats ut som en plats för reservhamn för denna viktiga trafik i händelse av att Visby inte kan angöras. Men med tiden har båtarna vuxit ifrån och blivit för stora för hamnen i Kappelshamn, som i dag behöver rustas upp för att kunna nyttjas fullt ut.

Region Gotland har sedan en tid flaggat för att Kappelshamns hamn kan komma att säljas till en privat aktör. Det finns tydliga svårigheter med det. Hur ska Gotland försörjas med livsmedel i det fall att Visby hamn inte kan angöras? Gotland har tydliga behov av en alternativ förnödenhetsförsörjningspunkt. En inte omöjlig incident med oljeutsläpp i Visby hamn skulle riskera att lamslå öns livsmedelsförsörjning under tiden för sanering.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Avser statsrådet att verka för att staten ska ta ett utökat ansvar för att säkra sjöfartsförbindelserna mellan Gotland och övriga Sverige?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1149 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/03105/TS

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1149 av Jesper Skalberg Karlsson (M) Reservhamn på Gotland

Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig om jag avser att verka för att staten ska ta ett utökat ansvar för att säkra sjöfartsförbindelserna mellan Gotland och övriga Sverige. Skalberg Karlsson menar att det finns behov av en alternativ ”förnödenhetsförsörjningspunkt” på Gotland för det fall Visby hamn inte kan angöras.

Först vill jag klargöra att det inte är staten, utan kommuner och privata bolag som äger och svarar för hamnarna i Sverige. Vidare tar staten redan i dag ett ansvar för sjöfartsförbindelserna genom att Trafikverket har regeringens uppdrag att ansvara för statens avtal om linjesjöfart till Gotland. Trafikverket och Destination Gotland tecknade under förra regeringen, år 2014, ett avtal om färjetrafiken till och från Gotland. Med färjeavtalet för åren 2017-2027 ges en långsiktig och hållbar trafiklösning. Meningen är att trafiken ska bidra till Gotlands utveckling och ge en tillfredsställande transportförsörjning för passagerare och gods.

Vidare kan nämnas att staten tar ansvar för Gotlands transportförsörjning genom att Visby Airport ingår i det nationella basutbudet av flygplatser som förvaltas av Swedavia.

Genom dessa åtgärder menar jag att staten redan tar ett stort ansvar för Gotlands transportförsörjning i stort samt sjöfartsförbindelserna specifikt.

Stockholm den 2 maj 2016

Anna Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.