Reserverade medel för järnvägsunderhåll

Skriftlig fråga 2015/16:799 av Per Klarberg (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-12
Överlämnad
2016-02-14
Anmäld
2016-02-23
Svarsdatum
2016-02-24
Sista svarsdatum
2016-02-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Sveriges järnvägar är i alarmerande dåligt skick, något som blivit tydligare det senaste året. Därför är det av yttersta vikt att resurser läggs på – och tydlighet finns i – arbetet med underhåll av dessa.

I Trafikverkets regleringsbrev för 2016 specificeras att Trafikverket från delposten 2.1 ska reservera medel om 315 000 000 kronor som regeringen avser att återkomma om användningen av.

 

Jag har följande fråga till statsrådet Anna Johansson. Vad har statsrådet och regeringen planerat att använda dessa pengar till och kan statsrådet klargöra när dessa kommer att användas?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:799 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/01354/SUBT

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:799 av Per Klarberg (SD) Reserverade medel för järnvägsunderhåll

Per Klarberg har frågat mig vad jag och regeringen planerat att använda de medel om 315 000 000 kronor till som reserverats i Trafikverkets regleringsbrev under anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur, anslagsposten 2.1 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg och om jag kan klargöra när dessa kommer att användas.

Regeringen är angelägen om att järnvägsstandarden förbättras i närtid. Under 2015 genomfördes en förstärkning av drift och underhåll av järnvägsinfrastrukturen med 620 miljoner kronor som en följd av riksdagens beslut med anledning av propositionen Vårändringsbudget för 2015. I 2015 års Vårproposition aviserade regeringen även en fortsatt tillfällig förstärkning av drift och underhåll av järnvägsinfrastrukturen under perioden 2016–2018 med 1 240 miljoner kronor per år. Genom Riksdagens beslut om budgetpropositionen för 2016 förstärktes sedan järnvägsunderhållet med ytterligare totalt 400 miljoner kronor under perioden 2016–2019.

Det är viktigt att de medel som tillförs järnvägssektorn nyttjas på bästa sätt. En beredning pågår i Regeringskansliet gällande användningen av de medel som tills vidare reserverats i Trafikverkets regleringsbrev. Regeringen har för avsikt att så snart som möjligt återkomma med besked i denna del.

Stockholm den 24 februari 2016

Anna Johansson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.