Relationskod 291

Skriftlig fråga 2015/16:684 av Jimmy Ståhl (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-25
Överlämnad
2016-01-25
Anmäld
2016-01-26
Svarsdatum
2016-02-03
Sista svarsdatum
2016-02-03
Besvarad
2016-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

I DN (den 20 januari 2016) rapporteras om att polisen bokfört insatser kopplade till gränskontroller, asylmottaganden, asylboenden med mera under en speciell relationskod – kod 291 för ärenden som berör migrantsituationen.

Enligt interna direktiv DN kommit över framgår att inget av detta ska lämnas ut. Motiveringen är att det skulle röra sig om uppgifter som måste hemlighållas i brottsförebyggande syfte.

Denna motivering delas dock inte av alla inom polisen, och DN har talat med källor som menar att detta är ett sätt att mörka de ökande kostnader, samt behov av nedprioritering på andra områden, som följer på grund av den pågående immigrationskrisen.

Att allmänheten känner förtroende för polis och andra rättsvårdande myndigheter, och att öppenhet och transparens är så stor som möjlig, är av yttersta vikt för vårt rättssamhälle. Därför måste DN:s avslöjande betraktas som synnerligen allvarligt.

 

Mot bakgrund av detta undrar jag vad statsrådet Anders Ygeman tänker göra för att bringa klarhet i situationen kring polisens kostnader samt om statsrådet tänker vidta åtgärder för att offentliggöra information knuten till kod 291.

Svar på skriftlig fråga 2015/16:684 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/00676/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:684 av Jimmy Ståhl (SD) Relationskod 291

Jimmy Ståhl har frågat mig vad jag tänker göra för att bringa klarhet i situationen kring polisens kostnader och om jag tänker vidta åtgärder för att offentliggöra informationen knuten till kod 291.

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna ska ha insyn i myndigheternas verksamhet. Detta medför bland annat en rätt att ta del av myndigheternas allmänna handlingar i den mån de inte omfattas av sekretess. Det finns en tydlig lagstiftning om förfarandet vid utlämnande av allmänna handlingar. Ett beslut av exempelvis Polismyndigheten att inte lämna ut vissa uppgifter kan överklagas och prövas rättsligt.

Polismyndighetens arbete med den stora grupp migranter som har kommit till Sverige bedrivs i form av en nationell kommendering som benämns ALMA. Kod 291 används för att beteckna händelser och ingripanden med koppling till detta arbete. Polismyndigheten har på begäran prövat frågan huruvida sammanställningar av händelserapporter inom ALMA ska lämnas ut. Jag kan som minister inte överpröva myndighetens beslut eller uttala mig om riktigheten i detta.

Polismyndigheten har uppgett att man har för avsikt att lämna ut uppgifter till medierna om ALMA när kommenderingen är avslutad. Att den stora tillströmningen av migranter innebär en påfrestning för polisen är dock redan väl känt. Polismyndigheten har löpande informerat om en lång rad frågor kopplade till migrationsströmmarna, såsom utförandet av gränskontroller, bränder eller bråk vid asylboenden samt konsekvenser för annat polisarbete.

När det gäller polisens kostnader framgår det av en rapport till Justitiedepartementet den 25 januari att Polismyndigheten ser behov av resurstillskott på mellan 1,8 och 2,8 miljarder kronor under 2017–2019 med anledning av den väsentligt ökade arbetsbelastning som migrantsituationen och det förhöjda terrorhotet medför. I det budgetunderlag som Polismyndigheten ska lämna den 1 mars kommer myndigheten att specificera sina resursbehov. Därefter kommer regeringen att i vanlig ordning bereda dessa inom ramen för arbetet med nästa års budgetförslag.

Stockholm den 3 februari 2016

Anders Ygeman

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.