Reglering av skolors marknadsföring

Skriftlig fråga 2022/23:874 av Linus Sköld (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-07-22
Överlämnad
2023-07-24
Besvarad
2023-08-07
Sista svarsdatum
2023-08-07
Svarsdatum
2023-08-07
Anmäld
2023-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

Skolvalet är här för att stanna. Men för att skolvalet ska vara rättvist måste den information om skolors verksamhet som når föräldrar och elever vara likvärdig, objektiv och rättvis. I flera fall har det förekommit att skolor ertappats med att ljuga om sin egen verksamhet för att den ska framstå som mer attraktiv.

Allt går att sälja med mördande reklam, även utbildning med uppenbara kvalitetsbrister. Förskönande marknadsföring, felaktiga uppgifter och ibland rena lögner från huvudmän som vill attrahera elever till just sin skola riskerar att sätta alla möjligheter till ett rättvist skolval ur spel.

Detta debatterades i riksdagen i en interpellationsdebatt den 22 maj. I den sa statsrådet Edholm att idén om att förbjuda marknadsföring av skolor är intressant och att hon skulle ta till sig den idén eftersom hon tror att det är otroligt viktigt att man har objektiv information samlad på ett ställe.

I Dagens Nyheters rapportering den 25 maj uppgav skolministern att vilseledande marknadsföring gör henne upprörd. Då påstod hon sig vara beredd att överväga ytterligare åtgärder om friskolor  har vilseledande reklam.

Att reglera skolors möjlighet att marknadsföra sig riskerar dock att stå i strid med den grundlagsskyddade yttrandefriheten. I stället för att reglera hur skolor får marknadsföra sig vore det välkommet om skolministern insåg att elevers utbildning inte är en vara som alla andra. Den borde helt enkelt inte handlas med på samma sätt som konserverad gröt.

Men att reglera skolors marknadsföring vore bättre än att inte göra någonting för att komma till rätta med vinstdrivande skolors lögner om den egna verksamheten.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Lotta Edholm:

 

När och hur avser statsrådet och regeringen att agera för att reglera skolors marknadsföring?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:874 besvarad av Statsrådet Lotta Edholm (L)

U2023/02266 Utbildningsdepartementet Skol m inistern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:874 av Linus Sköld (S)
Reglering av skolors marknadsföring

Linus Sköld har frågat mig när och hur jag och regeringen avser att agera för att reglera skolors marknadsföring.

Elever och deras vårdnadshavare ska kunna lita på den information som ges om olika skolor och deras utbildningar, det är en förutsättning för ett fungerande och informerat val av skola.

För att säkerställa tillförlitlig information till elever och vårdnadshavare ska Skolverket enligt förordningen (2015:195) om ett nationellt informationssystem för skolväsendet göra vissa uppgifter om skolenheter tillgängliga för allmänheten i ett nationellt informationssystem. Självklart omfattar statistiken alla skolor, såväl kommunala som fristående. Informationen tillhandahålls i Utbildningsguiden på Skolverkets webbplats.

Även kommunerna har ett lagreglerat informationsansvar. Kommunen ska enligt 29 kap. 19 § skollagen (2010:800) informera vårdnadshavare och elever om utbildning i skolformer för barn och unga inom skolväsendet och om sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. och som erbjuds i eller av kommunen.

En förutsättning för ett väl fungerande skolvalssystem med hög legitimitet är att det är rättssäkert och förutsägbart. Regeringen vill därför införa ett tydligt regelverk som baseras på ett gemensamt och obligatoriskt skolval, understött av bättre information till vårdnadshavare och elever om vilka valmöjligheter som finns. Arbetet med att föra frågan framåt pågår inom Regeringskansliet.

Vid marknadsföring ska skolhuvudmän och skolor följa marknadsföringslagen (2008:486). När det gäller gymnasieutbildning har Sveriges kommuner och regioner tillsammans med Friskolornas riksförbund tagit fram ett stödmaterial för att ge skolhuvudmän, såväl offentliga som enskilda, ett stöd i att utforma marknadsföringsinsatser enligt god standard, som stämmer överens med god marknadsföringssed enligt 3 § marknadsföringslagen och där huvudbudskapet till eleverna handlar om studiernas upplägg, genomförande och resultat. Marknadsföringsinsatser som är utformade enligt god standard hjälper eleverna att göra väl informerade gymnasieval.

Jag vill i sammanhanget återigen nämna att regeringen har påbörjat den mest omfattande omläggningen av friskolesystemet sedan systemet infördes. Som ett led i detta arbete beslutade regeringen den 6 juli 2023 om tilläggsdirektiv till Utredningen om vinst i skolan (dir. 2023:109). Utredaren ska bland annat föreslå en utvidgad ägar- och ledningsprövning, vissa vinstutdelningsförbud eller annan vinstutdelningsbegränsning och skärpta sanktioner. Utredningen ska redovisa sina förslag senast den 28 februari 2025.

Stockholm den 4 augusti 2023

Lotta Edholm

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.