Till innehåll på sidan

Regler för skattereduktion och årsskiftesproblematik

Skriftlig fråga 2022/23:503 av Josef Fransson (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-03-29
Överlämnad
2023-03-30
Anmäld
2023-03-31
Svarsdatum
2023-04-05
Sista svarsdatum
2023-04-05
Besvarad
2023-04-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Man kan ha olika synpunkter på energipolitiken, detta är dock inte fråga om energipolitiken per se, utan huruvida staten lever upp till vad man lovar medborgarna och där privatpersoner kan hamna i kläm på grund av brister i regelverken. Det är viktigt att statens regler och stöd upplevs som tydliga och förutsägbara för medborgarna.

Reglerna om skattereduktion för installation av så kallad grön teknik, som ger privatpersoner en skattereduktion för installation av solceller, laddstolpar och batterier, har en stort brist med så kallad årsskiftesproblematik. Det handlar om att möjligheten att delbetala kostnaden för installationen försvåras av att skattereduktionen enbart får göras på de delbetalningar som sker under samma kalenderår som slutbetalningen. 

Det innebär att om en installation drar ut på tiden, exempelvis på grund av komponentbrist, och en installation slutbetalas efter ett årsskifte får kunden inte skattereduktion på den del av installationen som delbetalades under det första året. Delbetalningar är ofta en förutsättning i branschen då det är en kapitalintensiv investering. Att kunden inte får skattereduktion på hela det investerade beloppet om slutbetalning görs efter årsskiftet skapar stora osäkerheter för såväl kunder som företag. Handelsutmaningar efter pandemi och pågående krig gör att många komponenter har ryckiga och utdragna leveranstider. Detta gör att förhållandevis många av de privatpersoner som nyttjar det gröna avdraget drabbas av årsskiftesproblematiken.

Kunder kan således inleda ett arbete i tron att kunna erhålla avdrag på hela sin investeringen, men i själva verket kan det bli ytterst litet om installationen drar ut på tiden och förskottsbetalningarna är en stor andel av den totala kostanden då avdraget bara får betalas ut på slutbetalningen.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Elisabeth Svantesson:

 

Hur avser ministern att agera för att göra reglerna mer ändamålsenliga och rättvisa för de privatpersoner som väljer att nyttja det gröna avdraget?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:503 besvarad av Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

Fi2023/01218 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:503 av Josef Fransson (SD)
Regler för skattereduktion och årsskiftesproblematik

Josef Fransson har frågat mig hur jag kommer att agera för att göra reglerna mer ändamålsenliga och rättvisa för de privatpersoner som väljer att nyttja det gröna avdraget.

Det gröna avdraget är en skattereduktion som ges till privatpersoner för installation av grön teknik. Skattereduktionen utgår från den s.k. fakturamodellen som innebär att köparen betalar en del av fakturan för ett arbete medan Skatteverket betalar resterande del till utföraren. Utbetalning får begäras efter det att installationen har utförts och betalats. Begäran från utföraren ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari året efter det beskattningsår då arbetet betalades.

Josef Franssons fråga ställs mot bakgrund av den situation som kan uppstå när köparen i förskott betalar en del av kostnaden för installationen år 1, men att installationen färdigställs och slutbetalas år 2.

Skatteverket har i sitt ställningstagande Skattereduktion för installation av grön teknik – förskottsbetalning respektive materialköp bedömt att en förskottsbetalning kan ingå i underlaget för rätt till utbetalning och skattereduktion om utföraren färdigställt installationen samma år som förskottsbetalningen gjorts och köparen därefter betalat det resterande beloppet samma år. Om installationen inte färdigställs och slutbetalas inom denna tidsperiod kan utbetalningen och därmed skattereduktion inte medges för den del av kostnaden för installationen som betalats i förskott.

Skatteverket har i ett senare ställningstagande, Skattereduktion för installation av grön teknik – frågor avseende installation, bl.a. gjort bedömningen att en solscellsanläggning under vissa situationer kan anses som en färdigställd installation även om växelriktaren inte har installerats och solcellsanläggningen därmed inte går att ansluta till befintligt nätverk. Om hela solcellsanläggningen har installerats och det enbart är växelriktaren som har blivit fördröjd bör utbetalning till utföraren kunna ske.

Jag är medveten om hur reglerna om skattereduktion för grön teknik tillämpas i förevarande fall. Frågan har även lyfts av Svensk Solenergi i en skrivelse till regeringen. Skrivelsen bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Det ska även framhållas att det gröna avdraget, trots den effekt av reglerna om skattereduktion för grön teknik som kan uppkomma vid förskottsbetalning i vissa situationer, är en skattereduktion som underlättar för t.ex. småhusägare att ställa om till nya energisystem. Under 2022 gjordes ca 140 000 återbetalningar till utförarande företag avseende grönt avdrag, jämfört med ca 70 000 återbetalningar till utförarande företag 2021. Beviljade avdrag uppgick till ca 2,7 miljarder kronor 2022, jämfört med ca 1,1 miljarder kronor 2021.

Stockholm den 5 april 2023

Elisabeth Svantesson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.