Regioner

Skriftlig fråga 2015/16:1160 av Lena Asplund (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-27
Överlämnad
2016-04-28
Anmäld
2016-04-29
Svarsdatum
2016-05-04
Sista svarsdatum
2016-05-04
Besvarad
2016-05-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Regeringen arbetar hårt för att driva igenom den största förändringen av Sveriges indelning sedan 1630-talet. 

Detta är en fråga som berör alla invånare i vårt land, speciellt invånarna i mitt hemlän Västernorrland, då det föreslås att vi ska ingå i en region bestående av halva Sveriges yta. Hur sjukvården kommer att bli bättre och mer jämlik med en ny regionindelning har jag svårt att se. Hur fyra landsting, med väldigt dålig ekonomi, skulle kunna vända detta till något bättre har jag också svårt att se, om inte riktigt stora strukturåtgärder genomförs. Skulle det ske kan man inte behålla en jämlik vård över hela regionen och Sverige.

I en frågestund i riksdagen den 21 april svarade statsrådet Ardalan Shekarabi att det är viktigt att vi driver igenom denna förändring, inte för att regeringen vill det utan för att det finns önskemål från dem som arbetar i sjukvården och har kunskap om sjukvårdens utmaningar. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet:

 

Vilka inom sjukvården har uttryckt ett önskemål om en annan regionindelning, och då speciellt inom de fyra nordligaste länen?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1160 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2016/01672/K

Finansdepartementet

Civilministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1160 av Lena Asplund (M) Regioner

Lena Asplund har frågat mig vilka det är som inom sjukvården har uttryckt ett önskemål om en annan regionindelning, och då speciellt inom de fyra nordligaste länen

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med företrädare för enskilda landsting och kommuner tydligt fört fram att det behövs en ny läns- och landstingsindelning. Vid de kommundialoger som jag genomför i varje län har det också uttryckts behov av att ändra nuvarande länsgränser bl.a. utifrån befolkningens förändrade rörelsemönster och vikten av att erbjuda en god och jämlik vård i hela landet. Jag förutsätter att SKL och företrädare för dessa kommuner och landsting har god kännedom om verksamheterna och deras behov.

Av Indelningskommitténs direktiv framgår att förslagen ska vara väl förankrade med berörda parter. Det är av särskild vikt att kommittén för dialog med och inhämtar synpunkter från bl.a. berörda kommuner och landsting. Kommittén har utifrån detta valt ett arbetssätt som medför en bred förankring av arbetet och att goda möjligheter ges för olika regionala och lokala aktörer att föra fram sina synpunkter och perspektiv.

Slutligen vill jag hänvisa till den nyligen presenterade utredningen om högspecialiserad vård. Utredningen framför bl.a. att kvaliteten och patientsäkerheten i hälso- och sjukvården förbättras med ökade patientvolymer per vårdenhet och per behandlare. Utredningen stödjer

detta på egna analyser av svensk hälso- och sjukvårdsdata och systematiska översikter av den vetenskapliga litteraturen. Utredningen har arbetet brett och diskuterat frågorna med berörda parter.

Stockholm den 4 maj 2016

Ardalan Shekarabi

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.