Regionala center mot arbetslivskriminalitet

Skriftlig fråga 2022/23:594 av Jim Svensk Larm (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-23
Överlämnad
2023-04-24
Anmäld
2023-04-25
Svarsdatum
2023-05-03
Sista svarsdatum
2023-05-03
Besvarad
2023-05-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

Arbetslivskriminaliteten är en del av den organiserade brottslighetens inkomstkällor. Att bekämpa denna kriminalitet är en oerhört viktig uppgift, och regeringen har i flera debatter och svar på frågor sagt att det är viktigt att göra det som krävs för att stävja fenomenet. Arbetslivskriminaliteten är negativ och skadlig både för både näringsliv och enskilda då fenomenet bidrar till både snedvriden konkurrens och stort utnyttjande av arbetstagare.

Under 2022 öppnade de första centren mot arbetslivskriminalitet, ett i Umeå och ett i Göteborg. Planen är att ytterligare fem center ska öppna under 2023. Centren har en viktig roll för att samordna de myndigheter som ska samverka mot arbetslivskriminaliteten.

Med anledning av ovan vill jag fråga statsrådet Paulina Brandberg:

 

När öppnas nästa center mot arbetslivskriminalitet, och hur ser planen ut för dem som kommer efter?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:594 besvarad av Statsrådet Paulina Brandberg (L)


Svar på fråga 2022/23:594 av Jim Svensk Larm (S)
Regionala center mot arbetslivskriminalitet

Jim Svensk Larm har frågat mig om när nästa center mot arbetslivskriminalitet öppnas och hur planen ser ut för dem som kommer därefter.

Regeringen gav den 24 februari 2022 Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten och Skatteverket i uppdrag att under 2022 börja inrätta regionala center mot arbetslivskriminalitet (A2022/00333). Övriga myndigheter som ingår i myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet ska ansluta sig successivt till centren, men ska kunna delta i centrens verksamhet redan från start. En utgångspunkt är att samtliga myndigheters deltagande vid centren ska utformas utifrån respektive myndighets uppgift och förutsättningar. Under 2022 har två fysiska center inrättats i anslutning till de regionala underrättelsecentren i Umeå och Göteborg. I juni 2022 lämnade Arbetsmiljöverket en delrapport om genomförandet där det framgår att takten för etableringen av övriga center avgörs av vilka eventuella justeringar i strukturer, arbetssätt och arbetsformer etc. för centren, som myndigheterna väljer att göra, utifrån utvärderingen av de två första. Detta för att möjliggöra en effektiv verksamhet med goda resultat.

Inrättandet av övriga fem center ska, enligt regeringens uppdrag, ske under 2023. Det är myndigheterna som är bäst lämpade att bedöma tidpunkt och i vilken takt nästkommande center öppnas.

Arbetsmiljöverket understryker dock att det ligger i alla myndigheters intresse att en etablering av övriga center mot arbetslivskriminalitet sker så snart som möjligt.

Stockholm den 3 maj 2023

Paulina Brandberg

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.