Regeringens vilja att uppnå klimatmålen

Skriftlig fråga 2022/23:786 av Rickard Nordin (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-14
Överlämnad
2023-06-14
Anmäld
2023-06-15
Svarsdatum
2023-06-21
Sista svarsdatum
2023-06-21
Besvarad
2023-06-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

I en skriftlig fråga till regeringen frågade jag om regeringen i sin klimathandlingsplan kommer att visa på att samtliga klimatmål kommer att nås, såväl de långsiktiga som de kortsiktiga. Svaret från klimatminister Romina Pourmokhtari var dock fåordigt: Den klimatpolitiska handlingsplanen tas fram enligt klimatlagen och lägger grunden för regeringens klimatpolitik under mandatperioden.

Detta svarar dock inte på frågan. Hos Naturvårdsverket kan vi läsa följande: Klimatlagen anger också att regeringen vart fjärde år ska ta fram en klimatpolitisk handlingsplan. Syftet med handlingsplanen är att visa hur regeringens samlade politik inom alla relevanta utgiftsområden sammantaget bidrar till att nå etappmålen till 2030 och 2040 och det långsiktiga utsläppsmålet till 2045. Om regeringen bedömer att beslutade mål inte kan nås med nuvarande styrmedel, ska handlingsplanen innehålla en redogörelse för skälen till detta och vilka ytterligare åtgärder som regeringen avser att vidta.

Det finns alltså en möjlighet för regeringen att lägga fram en klimathandlingsplan som inte når målen. Det vore mycket problematiskt om regeringen valde att lägga fram en handlingsplan som medvetet missar målen. Såväl näringsliv som världssamfund förväntar sig kraftfulla åtgärder, och med tanke på att de åtgärder som berör klimatpolitiken, speciellt på kort sikt, som regeringen presenterar hittills går åt fel hål finns det ett väldigt stort gap att hämta ikapp.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Romina Pourmokhtari:

 

Kommer regeringen att lägga fram en klimathandlingsplan med verifierbara åtgärder som når såväl de långsiktiga som de kortsiktiga klimatmålen?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:786 besvarad av Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)


Svar på fråga 2022/23:786 av Richard Nordin (C)
Regeringens vilja att uppnå klimatmålen

Richard Nordin har frågat mig om regeringen kommer att lägga fram en klimathandlingsplan med verifierbara åtgärder som når såväl de långsiktiga som de kortsiktiga klimatmålen?

Sveriges klimat- och miljöpolitik ska vara ambitiös. Svensk konkurrenskraft ska värnas. Vår gemensamma klimat- och miljöpolitik utgår från förvaltarskapstanken och strävar efter att hitta de mest kostnadseffektiva åtgärderna, som samtidigt inte skadar näringar och landsbygd. Med utgångspunkt i Sveriges utsläpp i relation till omvärlden är det viktigt att även ha ett globalt perspektiv. Politiken måste stämmas av mot forskningen samt baseras på fakta. Den klimatpolitiska handlingsplanen tas fram enligt klimatlagen och lägger grunden för regeringens klimatpolitik under mandatperioden. Handlingsplanen bör enligt klimatlagen innehålla en beskrivning av i vilken grad beslutade och planerade utsläppsminskande åtgärder kan förväntas bidra till att de nationella och globala klimatmålen kan nås.

Stockholm den 20 juni 2023

Romina Pourmokhtari

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.