Till innehåll på sidan

Regeringens utnämningar till lärosätenas styrelser

Skriftlig fråga 2022/23:607 av Åsa Westlund (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-26
Överlämnad
2023-04-27
Anmäld
2023-04-28
Svarsdatum
2023-05-03
Sista svarsdatum
2023-05-03
Besvarad
2023-05-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utbildningsminister Mats Persson (L)

 

Den fria forskningen är en grundläggande och viktig del av vårt samhälle. I dag upplever många forskare, inte minst klimatforskare, att de utsätts för hat och hot. Nu sägs att regeringen kommer att förordna ledamöter till högskolor och universitets styrelser på kortare tid än brukligt, eftersom regeringen vill ha möjlighet att byta ut ledamöter. Samtidigt vet vi att SD har krävt inflytande över regeringens utnämningar. 

Jag vill därför fråga utbildningsminister Mats Persson:

 

Har ministern samrått eller har ministern för avsikt att samråda med Sverigedemokraterna under regeringens arbete med att ta fram och föreslå vilka personer som ska utses till lärosätenas styrelser?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:607 besvarad av Utbildningsminister Mats Persson (L)

U2023/01471 Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:607 av Åsa Westlund (S)
Regeringens utnämningar till lärosätenas styrelser

Åsa Westlund har frågat mig om jag har samrått eller har för avsikt att samråda med Sverigedemokraterna under regeringens arbete med att ta fram och föreslå vilka personer som ska utses till lärosätenas styrelser.

Regeringen har den 27 april 2023 fattat beslut om förordnanden av externa ledamöter samt ordförande i styrelserna för statliga universitet och högskolor. Besluten är fattade av regeringen. Inga andra partier i riksdagen har varit involverade.

För universitet och högskolor finns en särskild process för att föreslå externa ledamöter, inklusive ordförande, i lärosätenas styrelser. Den innebär att två särskilda nomineringspersoner för varje lärosäte tar fram förslag. Nomineringspersonerna utses av regeringen, varav en efter förslag från respektive lärosäte. Nomineringspersonerna har ett självständigt uppdrag att lämna förslag till regeringen och förslaget ska föregås av ett samråd inom och utom lärosätet. Bestämmelser om styrelser vid lärosätena och deras sammansättning finns i både högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100). Nomineringsförfarandet regleras i högskoleförordningen. De inkomna förslagen har beretts i enlighet med Regeringskansliets sedvanliga beredningsprocess.

Stockholm den 3 maj 2023

Mats Persson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.