Regeringens höjning av hemtjänstavgiften

Skriftlig fråga 2015/16:713 av Cecilia Widegren (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-28
Överlämnad
2016-01-29
Anmäld
2016-02-02
Svarsdatum
2016-02-10
Sista svarsdatum
2016-02-10
Besvarad
2016-02-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Regeringen och statsrådet Åsa Regnér påstår att de genomför miljardsatsningar inom äldreomsorgen. Det är att kraftigt överdriva betydelsen av regeringens omdisponeringar och omprioriteringar i budgeten som avser äldreomsorgen. Två tydliga exempel är den påstådda satsningen på en miljard kronor år 2015 och därefter två miljarder kronor per år under resterande delar av mandatperioden. I fjol blev det 60 miljoner kronor kvar efter omdisponeringar och omprioriteringar. År 2018 kommer det att handla om 362 miljoner kronor. Det står att läsa om på s. 143 i vårpropositionen.

I detta har vi regeringens avgiftshöjning inom hemtjänsten som betyder att äldre får uppemot 2 500 kronor i höjda avgifter inom hemtjänsten. Detta påverkar såklart de mest utsatta och mest behövande äldre mest, vars ekonomi frestas. Ansvarigt statsråd Regnér brukar hävda att regeringen genomför kraftiga satsningar när det i själva verket handlar om höjda avgifter inom hemtjänsten och särskilt boende som leder till att de mest utsatta äldre, ofta kvinnor med störst omsorgsbehov och lägre inkomster, drabbas hårt. Så ska inte våra äldre, som har byggt Sverige starkt, behandlas.

Före valet var detta inte heller en fråga för diskussion, det vill säga att Socialdemokraterna skulle genomföra avgiftshöjningar efter valet. Det är inte undra på att det nu pågår ett hemtjänstuppror i landet. Våra äldre förtjänar bättre än regeringen och ansvarigt statsråd Regnér, som påstår att regeringen satsar miljarder på äldreomsorgen när den egentligen omprioriterar och höjer avgifterna i hemtjänsten och försöker dölja effekterna av höjningen för de äldre och deras anhöriga.

Avgiftshöjningarna är icke värdiga och orättvisa. Mot bakgrund av ovanstående vill jag till regeringen och ansvarigt statsråd ställa följande fråga:

 

Är regeringen och statsrådet beredda att dra tillbaka avgiftshöjningarna inom hemtjänsten?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:713 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2016/00677/FST

Socialdepartementet

Barn-, äldre- och jämställdhetsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:713 av Cecilia Widegren (M) Regeringens höjning av hemtjänstavgiften

Cecilia Widegren har frågat mig om regeringen och statsrådet är beredda att dra tillbaka avgiftshöjningarna inom hemtjänsten?

Vården och omsorgen om äldre kvinnor och män utgör en central del av välfärdspolitiken och äldre personer ska ha tillgång till en rättvis, likvärdig och jämlik äldreomsorg oavsett var i landet de bor. Äldreomsorgen ska bygga på respekt för äldre kvinnors och mäns självbestämmanderätt och integritet vilket innebär att äldre kvinnor och män ska ha inflytande över sina liv och vara delaktiga i utformandet av sin omsorg. Äldreomsorgen ska vara jämställd. Den omsorg som äldre kvinnor och män får ska vara av lika god kvalitet oavsett kön. Regeringens äldrepolitik syftar till att säkerställa att dessa åtaganden följs.

Regeringen avsätter 2 miljarder kronor per år 2016–2018 för att öka bemanningen med målet att höja kvaliteten inom äldreomsorgen, öka tryggheten för de äldre samt förbättra förutsättningarna för en jämställd, likvärdig och jämlik äldreomsorg i hela landet. Regeringens satsning utgår från att många av de centrala faktorer som påverkar kvaliteten och effektiviteten inom äldreomsorgen är relaterade till bemanningen och tillgången till personal. Under 2016 avsätter regeringen 200 miljoner kronor för att möjliggöra för kommunerna att söka stöd för sina kompetensstärkande insatser för baspersonal i verksamheter inom äldre- och funktionshindersomsorgen.

Regeringen har givit en särskild utredare i uppdrag att ta fram ett förslag till nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Syftet är att inom strategiskt viktiga områden långsiktigt säkra en god kvalitet och förstärkt effektivitet i äldreomsorgen. Utredaren har bl.a. fått i uppdrag att föreslå åtgärder inom äldreomsorgen som höjer kvaliteten och ökar effektiviteten, tryggar personalförsörjningen, ger flexiblare former för beslut om äldreomsorg, ökar användningen av välfärdsteknologi. Utredaren ska också se över de särskilda boendeformerna (dir. 2015:72).

Demenssjukdomarna har omfattande konsekvenser för den enskilde, för närstående och för hela samhället. Regeringen avser att avsätta medel 2016–2018 för att genomföra ett kartläggningsarbete i syfte att få underlag för att bygga upp ett långsiktigt, målinriktat och koordinerat arbete inom demensområdet.

Under 2013 omkom 1 662 personer i fallolyckor, över 70 000 blev inlagda i sluten sjukhusvård och över 270 000 uppsökte ett akutsjukhus efter att ha skadats i fallolyckor. Samhällskostnaderna för fallolyckor uppgick 2012 till 24,6 miljarder kronor. Kunskaper om hur fallskadorna bland äldre kan förebyggas eller minskas behöver få bättre spridning. Regeringen avser därför avsätta medel för 2016–2018 för fallskadeförebyggande arbete.

I syfte att öka antalet bostäder för äldre har regeringen i budgetpropositionen för 2016 aviserat att det ska införas ett nytt investeringsstöd. Investeringsstödet uppgår till 150 miljoner kronor 2016. Stödet beräknas därefter successivt byggas ut till 300 miljoner kronor 2017 för att sedan permanentas på 400 miljoner kronor fr.o.m. 2018.

Regeringen redovisade i budgetförslaget för 2016 konsekvensbeskrivningar av förslaget. Det är de pensionärer som har inkomster som överstiger deras individuella förbehållsbelopp som kan komma att få betala en något högre avgift. Höjningen ska ses i ljuset dels av att hemtjänstavgiftens bidrag till finansieringen av äldreomsorgen genom åren sjunkit från 5 procent till mindre än 4 procent. Dels bidrar det höjda taket till en delfinansiering som regeringen genomför för pensionärer och inom äldreomsorg. Regeringen genomför flera andra satsningar för att förbättra pensionärers ekonomi, såsom höjt bostadstillägg och sänkt pensionärsskatt. Riksdagen har beslutat i enlighet med regeringens förslag till budget för 2016 inklusive ett höjt tak för äldreomsorgsavgifter. Regeringen är inte beredd att föreslå en sänkning av det nyligen fastställda avgiftstaket.

Stockholm den 10 februari 2016

Åsa Regnér

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.