Regeringens hantering av frågan om skyddsjakt

Skriftlig fråga 2015/16:622 av Saila Quicklund (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-13
Överlämnad
2016-01-13
Anmäld
2016-01-14
Svarsdatum
2016-01-20
Sista svarsdatum
2016-01-20
Besvarad
2016-01-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har fastställt att jaktbeslut som rör arter som är upptagna i art- och habitatdirektivet ska kunna överklagas till domstol. Detta sker av den orsak att HFD finner att den överklagandeordning som råder strider mot gällande EU-rätt.

Detta är förstås ett dråpslag mot både jakt och djurhållning. Från moderat håll har jag utgått från att det skulle vara möjligt att bedriva jakten utan att pröva allt i domstol i de här frågorna.

Om man får möjligheten att hela tiden överklaga blir risken att vi får fler domstolsförhandlingar än licens- och skyddsjakt på varg. Denna dom är också ett bevis på där beslutsmakten över svensk rovdjurspolitik alldeles för mycket är knuten till Bryssel och EU och inte där den bör höra hemma, det vill säga i områden där problem finns. Det är viktigt att regeringen värnar svenska intressen i en fråga som bör kunna bestämmas på hemmaplan.

Regeringen har utrett frågan om det som man skriver på sin hemsida som en transparent och rättssäker processgång för överprövning av länsstyrelsens beslut om skyddsjakt och licensjakt på stora rovdjur som är förenlig med EU-rätten.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Hur avser statsrådet och regeringen att gå vidare för att vi ska få en rättssäker beslutsprocess som tar största möjliga hänsyn till de licens- och skyddsjaktsbehov som finns i de delar av Sverige där utbredningen av varg och andra rovdjur är som allra störst?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:622 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/00244/FJR

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:622 av Saila Quicklund (M) Regeringens hantering av frågan om skyddsjakt

Saila Quicklund har frågat mig hur jag och regeringen avser att gå vidare för att vi ska få en rättssäker beslutsprocess som tar största möjliga hänsyn till de licens- och skyddsjaktbehov som finns i de delar av Sverige där utbredningen av varg och andra rovdjur är som allra störst.

Regeringen anser att de stora rovdjuren ska ha gynnsam bevarandestatus samtidigt som tamdjurshållning inte påtagligt försvåras och socioeko-nomisk hänsyn tas. Både människor och rovdjur ska kunna leva i Sverige, därför är det viktigt att vi gör vad vi kan på alla plan för att det ska fungera så bra som möjligt. Vi måste ha en politik som värnar både människan och djuren. Människor ska kunna leva och verka i lands-bygden.

Rätten att besluta om licensjakt efter varg i mellersta rovdjursförvalt-ningsområdet har Naturvårdsverket delegerat till länsstyrelserna. Rätten att besluta om skyddsjakt är delegerad till länsstyrelserna i alla län utom Gotland. Beslut om skyddsjakt bedöms från fall till fall och mål som avgörs i förvaltningsrätten handläggs mycket snabbt. När det gäller licensjakten 2016 tog berörda länsstyrelser beslut om att totalt 46 vargar fick fällas. Jakten kom igång i Gävleborgs län och i Dalarnas län. I Gävleborgs län är kvoten fylld och jakten är avlyst. I skrivande stund pågår jakten i Dalarnas län. Jakten i Värmlands län, Västmanlands län och Örebro län är tills vidare stoppad av domstol.

Eftersom besluten om jakt efter varg har väckt mycket debatt och i hög grad har varit föremål för rättsliga överväganden är det viktigt för regeringen att försäkra sig om att överklagandeprocessen i fråga om jaktbeslut är öppen och rättssäker i enlighet med EU-rätten. Därför tillsattes en utredning i Regeringskansliet för att se över överklagande-processen beträffande beslut om jakt efter stora rovdjur. Utredaren fann att förbudet i jaktförordningen mot att överklaga länsstyrelsens jakt-beslut till domstol inte är förenligt med EU-rättens principer. Dessutom har Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) tagit ställning i frågan och funnit att överklagandeförbudet i jaktförordningen står i strid med EU-rätten när det gäller beslut om jakt efter en art som skyddas av art- och habitatdirektivet. Det ska också noteras att EU-kommissionen har inlett ett överträdelseärende mot Sverige i vilket EU-kommissionen gör gäl-lande att den nuvarande ordningen för överklagande av jaktbeslut inte är förenlig med EU-rätten. Jaktförordningen kommer i vinter att ändras i enlighet med HFD:s beslut.

Stockholm den 20 januari 2016

Sven-Erik Bucht

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.