Till innehåll på sidan

Regeringens åtgärder mot människohandel med barn

Skriftlig fråga 2015/16:529 av Pia Hallström (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2015-12-17
Överlämnad
2015-12-18
Sista svarsdatum
2016-01-04
Svarsdatum
2016-01-08
Besvarad
2016-01-08
Anmäld
2016-01-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Länsstyrelsen har på uppdrag av alliansregeringen gjort en kartläggning av misstänkt människohandel med barn under åren 2012–2015. I kartläggningen identifieras 210 fall av misstänkt människohandel med barn. Därutöver befaras även ett mörkertal. De flesta av barnen är 15–17 år, men det förekommer även fall med barn så unga som två år. Detta är fullkomligt oacceptabelt.

Sexuell exploatering är den vanligaste formen av människohandel av barn. Det förekommer i hälften av de misstänkta fallen. Andra vanliga former av exploatering är tiggeri, tvångsarbete och brottslighet.

Kartläggningen visar också att det finns brister i hur de utsatta barnens rättigheter säkerställs. Endast 45 procent av de misstänkta fallen har polisanmälts. I 47 procent av polisanmälningarna inleddes en förundersökning. Inte ett enda åtal väcktes under åren 2012–2015.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vilka åtgärder kommer statsrådet och regeringen att vidta för att människohandel med barn inte ska förekomma i Sverige och för att säkerställa att polisen och rättsväsendet har förutsättningar att klara upp brotten?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:529 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2015/09964/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:529 av Pia Hallström (M) Regeringens åtgärder mot människohandel med barn

Pia Hallström har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen kommer att vidta för att människohandel med barn inte ska förekomma i Sverige och för att säkerställa att polisen och rättsväsendet har förutsättningar att klara upp brotten.

Arbetet mot prostitution och människohandel är prioriterat för regeringen. En annan viktig prioritering är arbetet med att stärka barnets rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och en utredning om hur barnkonventionen ska bli svensk lag är i sitt slutskede. Det är angeläget att förbättra förutsättningarna att förebygga och bekämpa denna brottslighet mot barn samt annan exploatering av barn. Det bedrivs därför ett brett arbete både från regeringens sida inom flera politikområden och i rättsväsendets myndigheter.

En särskild utredare har fått i uppdrag att undersöka om det finns behov av ett stärkt straffrättsligt skydd mot människohandel, köp av sexuell tjänst och köp av sexuell handling av barn (dir. 2014:128). I uppdraget ingår att granska hur de brottsbekämpande myndigheterna utreder och i övrigt arbetar med ärenden om människohandel samt att överväga behovet av åtgärder i syfte att effektivisera utredningarna och öka lagföringen av människohandel. Utredningen, som antagit namnet 2014 års människohandelsutredning, ska redovisa uppdraget senast den 9 juni 2016.

Polismyndigheten beslutade i oktober 2015 om en ambitionshöjning rörande människohandel. Ambitionshöjningen innefattar flera åtgärder, bl.a. kompetens- och metodutveckling och en förstärkt samverkan med andra myndigheter och aktörer. Regeringen gav vidare i juli 2015 Polismyndigheten i uppdrag att föreslå åtgärder för att motverka brottslighet som riktas mot utsatta EU-/EES-medborgare. Uppdraget redovisades den 2 december 2015. Som en följd av uppdraget prioriterar nu Polismyndigheten arbetet mot människohandel mot denna grupp, bl.a. genom att det i vissa polisregioner ska finnas särskilda grupper för att bekämpa människohandel.

Inom Åklagarmyndigheten bedrivs vid Utvecklingscentrum i Göteborg kontinuerligt metod- och rättsutveckling rörande människohandel och samverkan med andra myndigheter. Utvecklingscentrum har i en tillsynsrapport i maj 2015 granskat handläggningen av människohandelsärenden i syfte att förbättra arbetet med dessa ärenden.

Människohandel är ett komplext fenomen som berör fler samhällsområden än rättsväsendet. Det behövs såväl rättsliga och sociala åtgärder som insatser ur ett jämställdhetsperspektiv. Regeringen har därför gett Länsstyrelsen i Stockholms län ett fortsatt uppdrag att under perioden 2015-2016 samordna arbetet mot prostitution och människohandel. Barnrättsperspektivet ska särskilt uppmärksammas vid genomförandet av uppdraget.

Det är särskilt viktigt att säkerställa att barn som är offer för människohandel kan upptäckas och ges det stöd och skydd som behövs. Som regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2015 kommer åtgärderna i den handlingsplan för skydd av barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp som tagits fram för perioden 2014-2015, att följas upp kontinuerligt. En uppdatering av handlingsplanen för perioden 2016-2018 ska göras under år 2016. Den nationella kartläggning som Pia Hallström refererar till kommer att beredas inom ramen för det arbetet.

Det bedrivs alltså ett brett arbete för att förbättra förutsättningarna att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel. Jag kommer naturligtvis att följa detta viktiga arbete noga.

Stockholm den 8 januari 2016

Anders Ygeman

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.