Rättspsykiatrins beläggningssituation

Skriftlig fråga 2022/23:736 av Carina Ödebrink (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-31
Överlämnad
2023-05-31
Anmäld
2023-06-01
Svarsdatum
2023-06-07
Sista svarsdatum
2023-06-07
Besvarad
2023-06-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Socialminister Jakob Forssmed (KD)

 

Under senare år har en lång rad förändringar skett inom rättsväsendet. Det handlar bland annat om straffskärpningar och att nya brott införts med mera. Konsekvenserna ser vi tydligt i dag med överbelagda häkten och anstalter. Dubbelbeläggning på anstalter är numera det nya normala.

För att möta Kriminalvårdens ökade behov har stora resurser tillförts, och just nu pågår ett intensivt arbete med att planera och investera för nya häkten och anstalter.

Även inom rättspsykiatrin är det i dag en mycket ansträngd platssituation. Enligt uppgift från Kriminalvårdens insynsråd har rättspsykiatrin en beläggning på 99 procent i dag. Det är regionerna i landet som ansvarar för den rättspsykiatriska vården.

I Region Jönköpings län kommer man att behöva skjuta till 20 miljoner kronor i budgeten för 2024 för ökade kostnader och ytterligare 8 miljoner kronor 2025. Situationen är sannolikt likartad runt om i landet.

Regionerna har i dag en mycket ansträngd ekonomisk situation och de statsbidrag regeringen gett för 2023 räcker inte för att möta behoven inom bland annat sjukvård och kollektivtrafik, vilket innebär att om inga nya resurser tillförs kommer regionerna att tvingas till kraftiga nedskärningar i välfärden.

Med tanke på att regionerna inte själva kan påverka utvecklingen inom rättspsykiatrin, utan måste möta behovet av platser när domstolar dömer personer till rättspsykiatrisk vård, är det rimligt att staten också kompenserar regionerna för den ökade kostnaden.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Jakob Forssmed:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att kompensera regionerna för en i dag mycket ansträngd beläggningssituation inom rättspsykiatrin?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:736 besvarad av Socialminister Jakob Forssmed (KD)

S2023/01846 Socialdepartementet Sjukvårdsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:736 av Carina Ödebrink (S)
Rättspsykiatrins beläggningssituation

Carina Ödebrink har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att kompensera regionerna för en i dag mycket ansträngd beläggningssituation inom rättspsykiatrin.

Frågan om ansvaret, inbegripet kostnadsansvaret, för den rättspsykiatriska vården har debatterats under lång tid. I dessa sammanhang har det bl.a. lyfts att beläggningssituationen inom rättspsykiatrin är ansträngd, att det kan finnas skäl att se över vem som ska inneha ansvaret för den rättspsykiatriska vården och hur den vård som erbjuds inom ramen för den rättspsykiatriska vården kan utvecklas. Detta är frågor som regeringen tar på stort allvar.

För att ge regionerna förutsättningar att stärka och utveckla arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention avsätter regeringen över 1,6 miljarder kronor 2023 genom en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner. Dessa medel kan användas för att utveckla den rättspsykiatriska vården, t.ex. genom att öka antalet vårdplatser.

Regeringen har även gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en kartläggning av den psykiatriska tvångsvården respektive den rättspsykiatriska vården. Målsättningen med kartläggningen är att få en helhetsbild av de utmaningar som finns inom området, vilket t.ex. kan innefatta rättspsykiatrins beläggningssituation. Inom ramen för uppdraget ingår även att särskilt uppmärksamma vårdkedjan för de patienter som vårdas inom den psykiatriska tvångsvården respektive den rättspsykiatriska vården, bl.a. avseende samverkan vid utskrivning från rättspsykiatrisk vård. Detta har under lång tid varit en en utmaning och är en faktor som kan bidra till en ansträngd beläggningssituation. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den

1 augusti 2023. I detta sammanhang bör dock framhållas att det även är viktigt att sjukvårdshuvudmännen själva tar ett ansvar för att skapa ett effektivt resursutnyttjande inom rättspsykiatrin, bl.a. genom att förbättra sin samverkan med berörda aktörer.

Jag följer noga utvecklingen inom området i avvaktan på att det uppdrag som regeringen lämnat till Socialstyrelsen redovisas till regeringen.

Stockholm den 7 juni 2023

Jakob Forssmed

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.