Rätten till färdtjänst

Skriftlig fråga 2022/23:670 av Tomas Eneroth (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-12
Överlämnad
2023-05-15
Anmäld
2023-05-22
Svarsdatum
2023-05-24
Sista svarsdatum
2023-05-24
Besvarad
2023-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Under senare år har vi sett en allt striktare tillämpning av rätten till färdtjänst där funktionshindrade nekats den tillgänglighet som tidigare varit självklar. Personer tvingas driva sina rättigheter via domstol eftersom regioner och kommuner väljer en allt hårdare, och ofta felaktig, tolkning. Tidigare uppmärksammades detta främst i Region Skåne och Region Stockholm, men på senare tid även i övriga landet – nu senast i Kronoberg, där regionen överklagar förvaltningsrättens beslut att bevilja en ung synskadad person rätten till färdtjänst. Det är naturligtvis upp till regionerna att överklaga, men det är inte rimligt att några regioner till synes regelmässigt driver än hårdare tillämpning än vad lagstiftarna avsåg när lagen kom till i slutet på 90-talet. 

Den socialdemokratiska regeringen uppmärksammade detta och kritiserade regionernas allt snävare tillämpning. Dessutom tillsattes en översyn för att kunna förtydliga regelverket och säkra rätten till färdtjänst. Utredningen blev klar i mars och redovisade då ett antal förslag för att stärka funktionshindrades till till färdtjänst. 

Min fråga till statsrådet Andreas Carlson blir därför: 

 

Avser statsrådet och regeringen att ta några initiativ för att stärka rätten till färdtjänst? 

Svar på skriftlig fråga 2022/23:670 besvarad av Statsrådet Andreas Carlson (KD)

LI2023/02492 Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Infrastruktur- och bostadsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:670 av Tomas Eneroth (S)
Rätten till färdtjänst

Tomas Eneroth har frågat mig om jag och regeringen avser att ta några initiativ för att stärka rätten till färdtjänst.

Som jag angav i svaret den 9 maj på den i princip likalydande frågan från Tomas Eneroths partikollega Kadir Kasirga är rätten till färdtjänst en viktig förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta på lika villkor i samhället.

Lagen (1997:736) om färdtjänst (färdtjänstlagen) är en ramlag som ställer upp de yttre gränserna för tillämpningen. Detaljerna i tillämpningen utformas av dem som tillämpar lagen, i det här fallet kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. De tillståndsprövande myndigheterna har alltså stora möjligheter att själva formulera riktlinjer som är mer eller mindre generösa. Trafikanalys pekar i sin rapport på att det är stora skillnader i tillämpningen mellan olika kommuner och regioner där vissa har en mer generös tillämpning av tillståndsgivningen. Färdtjänstlagen ställer alltså inte upp några hinder för en mer generös tillämpning.

Ett visst tolkningsutrymme är nödvändigt eftersom förutsättningarna för såväl kollektivtrafik som färdtjänst skiljer sig i olika delar av vårt land.

De förslag som redovisas i rapporten från Trafikanalys bereds inom Regeringskansliet.

Stockholm den 23 maj 2023

Andreas Carlson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.