Räddningstjänstens bemanning sommaren 2023

Skriftlig fråga 2022/23:735 av Johan Andersson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-30
Överlämnad
2023-05-31
Anmäld
2023-06-01
Svarsdatum
2023-06-07
Sista svarsdatum
2023-06-07
Besvarad
2023-06-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M)

 

Räddningstjänsten har sedan de stora skogsbränderna 2014 och 2018 haft tid att rusta sig för att hantera vad som komma skall – om situationen skulle bli lika illa som för fyra år sedan. Mycket har gjorts för att förstärka förmågan, men vad gäller brandstationer, brandbilar och brandmän är de inte fler 2023.

Flera räddningstjänster har dessutom rapporterat om problem med personalförsörjning, vilket kan innebära att bemanningen per skift och brandstation reduceras. Konsekvensen kan bli att det tar längre tid tills en utryckningsstyrka är på plats samt färre händer och stövlar på olycksplatsen, vilket otvivelaktigt ger en sämre insatsförmåga och ett ökat lidande för de drabbade.

Utifrån tidigare erfarenheter och utredningar av skogsbränder i Sverige är sårbarheten och riskerna med en torr och varm sommar väl kända. Det är av största vikt att Sveriges regering har en beredskap att vid behov aktivt stödja den kommunala räddningstjänsten i dess roll att skydda våra medborgare och bekämpa eventuellt omfattande skogsbränder under sommaren 2023. Detta kräver inte minst förutsättningar och resurser för att ha tillräckligt med personal med rätt utbildning tillgängliga under sommarmånaderna.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Carl-Oskar Bohlin:

 

Vilka konkreta åtgärder har statsrådet och regeringen vidtagit för att säkerställa en tillräcklig bemanning med rätt utbildning inom den kommunala räddningstjänsten inför sommaren 2023?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:735 besvarad av Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M)


Svar på fråga 2022/23:735 av Johan Andersson (S)
Räddningstjänstens bemanning sommaren 2023

Johan Andersson har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag och regeringen vidtagit för att säkerställa en tillräcklig bemanning med rätt utbildning inom den kommunala räddningstjänsten inför sommaren 2023.

Det är av största vikt att Sverige har god förmåga att genomföra effektiva räddningsinsatser vid skogsbränder och andra olyckor. Det är kommunerna som enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ansvarar för olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst inom respektive kommun. Det innebär att varje kommun har ett ansvar att upprätthålla beredskap för och genomföra räddningsinsatser inom kommunen samt utveckla sin förmåga att leda och genomföra sådana insatser.

Ingen kommunal räddningstjänst kan dock ensam hantera mycket omfattande räddningsinsatser. Sedan 2018 har kommunerna ökat sin samverkan med varandra och även vidtagit andra åtgärder för att övergripande leda och genomföra omfattande räddningsinsatser vid exempelvis skogsbränder. Åtgärderna har bland annat varit en följd av de ändringar i LSO som trädde i kraft den 1 januari 2021 (prop. 2019/20:176). Lagändringarna syftade till att skapa en effektivare kommunal räddningstjänst.

Därutöver har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, sedan 2018 tillförts medel, vilket har förbättrat den nationella beredskapen att hantera omfattande räddningsinsatser. Genom tillskotten har MSB på olika sätt kunnat stödja kommunerna, bland annat genom att bistå med förstärkningsresurser i form av materiel för skogsbrandsläckning samt helikoptrar och skopande flygplan för brandsläckning.

Sammanfattningsvis har mycket gjorts för att stärka förmågan, men jag följer frågan noga, inte minst under denna säsong.

Stockholm den 7 juni 2023

Carl-Oskar Bohlin

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.