Räddningstjänst på mindre orter

Skriftlig fråga 2022/23:840 av Adrian Magnusson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-07-03
Överlämnad
2023-07-04
Besvarad
2023-07-17
Svarsdatum
2023-07-17
Sista svarsdatum
2023-07-18
Anmäld
2023-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M)

 

Måndagen den 26 juni samlades 300 personer vid Vollsjö brandstation. Detta till följd av att direktionen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) har tvingats fatta beslut om att slå ihop räddningstjänsten på orten med räddningstjänsten i Lövestad

Beslutet är ett resultat av regeringens ovilja att kompensera kommunerna tillräckligt för de kostnadsökningar som uppstått under den pågående ekonomiska krisen. I tidigare svar på skriftlig fråga och interpellation till statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M) har regeringen varit tydlig med att landets kommuner inte kan vänta sig stöd specifikt riktat till räddningstjänsten. Regeringen har inte heller lämnat något besked till landets kommuner gällande kompensationer för 2024.

Räddningstjänster på mindre orter runt om i hela landet riskerar att gå samma öde till mötes som räddningstjänsten i Vollsjö.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Carl-Oskar Bohlin:

 

Avser statsrådet och regeringen att vidta några åtgärder för att säkra att räddningstjänster på mindre orter runt om i landet, exempelvis Vollsjö, inte läggs ned?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:840 besvarad av Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M)

Fö2023/01269 Försvarsdepartementet Minister för civilt försvar Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:840 av Adrian Magnusson (S)
Räddningstjänst på mindre orter

Adrian Magnusson har frågat mig om jag och regeringen avser att vidta några åtgärder för att säkra att räddningstjänster på mindre orter runt om i landet, exempelvis Vollsjö, inte läggs ned.

Jag har i närtid besvarat liknande frågor på temat statligt stöd till räddningstjänst (2022/23:461 Skriftlig fråga Statligt stöd till räddningstjänster samt Interpellation 2022/23:298 Statligt stöd till räddningstjänster). Mina tidigare svar gäller fortfarande. Det är av största vikt att Sverige har god förmåga att genomföra effektiva räddningsinsatser vid skogsbränder och andra olyckor men det är viktigt att komma ihåg att det är kommunerna som enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ansvarar för olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst inom respektive kommun.

Jag är dock medveten om att ingen kommunal räddningstjänst ensam kan hantera mycket omfattande räddningsinsatser. Kommunerna har sedan 2018 vidtagit flera åtgärder, och räddningstjänsternas förmåga har stärkts. Åtgärderna har bland annat varit en följd av de ändringar i LSO som trädde i kraft den 1 januari 2021 (prop. 2019/20:176). Lagändringarna syftade till att skapa en effektivare kommunal räddningstjänst. Efter lagändringarna har kommunerna på flera sätt utvecklat sin förmåga att leda och genomföra omfattande räddningsinsatser. Lagändringarna innebar ett krav på ständig funktion för övergripande ledning av räddningstjänsten. Kommunerna kompenserades för detta nya krav genom en höjning av det generella statsbidraget med 45 miljoner kronor i enlighet med den kommunala finansieringsprincipen.

Regeringen följer noga utvecklingen inom området.

Stockholm den 18 juli 2023

Carl-Oskar Bohlin

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.