Prövning av vattenkraften

Skriftlig fråga 2022/23:674 av Rickard Nordin (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-12
Överlämnad
2023-05-15
Anmäld
2023-05-22
Svarsdatum
2023-05-24
Sista svarsdatum
2023-05-24
Besvarad
2023-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

I en skriftlig fråga ställde jag nyligen frågor till Romina Pourmokhtari om vilka åtgärder som regeringen planerar att vidta under den paus i vattenkraftens omprövning som nu äger rum. En del av svaret sade följande:

Parallellt med myndigheternas uppdrag pågår det även ett analysarbete inom Regeringskansliet för att se över behovet av andra förändringar. Underlaget för analysarbetet består bland annat av den redovisning av uppdraget att följa upp och analysera arbetet med att förse vattenkraften med moderna miljövillkor som Havs- och vattenmyndigheten redovisade den 1 februari. Vidare har flera möten hållits eller planeras att hållas med både myndigheter och olika företrädare för vattenkraftsbranschen i syfte att lyssna in hittills vunna erfarenheter från omprövningsprocessen och synpunkter på behovet av åtgärder.

I dialog med länsstyrelsen i Västra Götaland har det framkommit att under prövningar som skett och som fortfarande pågår har ett flertal ansökningar om omprövning avvisats med hänvisning till att de äldre rättigheterna inte skulle vara giltiga utan att nyprövning krävs.

Det är en mycket oroande utveckling där den förenkling som var avsikten med lagstiftningen riskerar att utebli. Det ligger inte heller i linje med den politiska vilja som uttryckts att vattenkraften ska just omprövas i stället för nyprövas.

Länsstyrelsen i Västra Götaland delar min bedömning och yttrar sig bland annat enligt följande:

Länsstyrelsen menar att en för restriktiv tolkning av lagstiftningen riskerar att inte gå i linje med lagstiftarens intention då NAP beslutades. Detta innebär att avvisade ansökningar behöver hanteras inom ramen för ordinarie miljöbalkstillsyn vilket sannolikt försvårar möjligheten att uppnå aktuella miljökvalitetsnormer inom utsatt tid.

Min fråga till klimatminister Romina Pourmokhtari blir därför:

Finns rapporter om avvisade ansökningar, och den oro kring dessa som exempelvis Länsstyrelsen i Västra Götaland uttrycker, med i det underlag som regeringen bereder?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:674 besvarad av Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)


Svar på fråga 2022/23:674 av Rickard Nordin (C)
Prövning av vattenkraften

Rickard Nordin har frågat mig om det finns rapporter om avvisade ansökningar, och den oro kring dessa som exempelvis Länsstyrelsen i Västra Götaland uttrycker, med i det underlag som regeringen bereder.

Frågan är ställd mot bakgrund av rapporter om att ansökningar om omprövning för moderna miljövillkor i flera fall har avvisats av prövningsmyndigheten med hänvisning till att de äldre rättigheter som har åberopats inte skulle vara giltiga och att nyprövning därför krävs.

Jag kan bekräfta att rapporter om detta finns med i underlaget för det analysarbete som pågår inom Regeringskansliet för att se över behovet av förändringar under den pågående pausen av omprövningen av vattenkraften.

Stockholm den 24 maj 2023

Romina Pourmokhtari

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.