Propositioner initierade av Socialdemokraterna

Skriftlig fråga 2022/23:798 av Lars Isacsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-15
Överlämnad
2023-06-16
Anmäld
2023-06-19
Svarsdatum
2023-06-30
Sista svarsdatum
2023-06-30
Besvarad
2023-06-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

På statsministerns frågestund torsdagen den 15 juni sa jag att Socialdemokraterna och regeringen har haft samsyn om straffskärpningar och utökade polisiära befogenheter och berättade om att av de 17 propositioner som justitieutskottet behandlat under riksdagsåret har 15 initierats av den förra socialdemokratiska regeringen. Det hävdade statsministern att det inte alls stämde. 

Min fråga till justiteminister Gunnar Strömmer är därför:

 

Vilka fakta ligger till grund för statsministerns uttalande, och hur många och vilka av de propositioner som justitieutskottet har behandlat har inte initierats av den förra socialdemokratiska regeringen?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:798 besvarad av Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

Ju2023/01475 Justitiedepartementet Justitieministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:798 av Lars Isacsson (S) Propositioner initierade av Socialdemokraterna

Lars Isacsson har frågat mig vilka fakta som ligger till grund för statsministerns uttalande om antal propositioner som initierats av den förra socialdemokratiska regeringen, samt hur många och vilka av de propositioner som justitieutskottet har behandlat som inte initierats av den förra socialdemokratiska regeringen.

Det stora flertalet utredningar som tillsattes av den förra socialdemokratiska regeringen på det kriminalpolitiska området tillkom efter tillkännagivanden från riksdagen. En övervägande del av de propositioner som justitieutskottet har behandlat hittills under riksdagsåret baseras därför på initiativ som togs av Tidöpartierna. Detta gäller i synnerhet de propositioner som rör straffskärpningar och utökade polisiära befogenheter där i det närmaste samtliga har sin grund i tillkännagivanden.

Regeringen har hittills haft att hantera utredningar och annat beredningsunderlag som redan tagits fram. I många delar har dessa förslag dock inte varit tillräckliga. De propositioner som nu har behandlats utgör därför endast ett första steg i genomförandet av den mycket stora omläggning av kriminalpolitiken som är nödvändig för att stoppa den allvarliga utvecklingen. Regeringen har sedan den tillträdde tillsatt ett stort antal utredningar på rättspolitikens område och kommer i närtid tillsätta ytterligare flera stora utredningar. Avsikten är att dessa kommer utmynna i lagstiftningsprodukter som skyndsamt kommer att läggas på riksdagens bord.

Stockholm den 30 juni 2023


Gunnar Strömmer

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.