Till innehåll på sidan

Propositionen om ändrat regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Skriftlig fråga 2015/16:1384 av Marta Obminska (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-06-21
Överlämnad
2016-06-21
Anmäld
2016-06-22
Svarsdatum
2016-06-29
Sista svarsdatum
2016-06-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Under regeringssammanträdet den 26 maj 2016 fattade regeringen beslut om propositionen Ändrat regionalt utvecklingsansvar i vissa län (prop. 2015/16:176).

Enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ansvarar landstingen i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Gävleborgs och Jämtlands län samt Gotlands kommun för insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling samt för upprättande och fastställande av länsplaner för regional transportinfrastruktur.

Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens läns landsting har hos regeringen ansökt om att få överta det regionala utvecklingsansvaret i sina respektive län. I propositionen föreslås att lagen om regionalt utvecklingsansvar ändras så att lagen även omfattar dessa län. Förslaget innebär också att berörda landsting får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige respektive regionstyrelse. Vid val ska dock beteckningen landstingsfullmäktige fortfarande användas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017. Efter behandling i riksdagen röstar riksdagens ledamöter om propositionen. För att lagförslaget ska bli verklighet måste en majoritet av ledamöterna i riksdagen rösta för det.

Trots detta hade Finansdepartementet redan i mitten av april kallat de eventuellt berörda länsstyrelserna till möte i början på maj månad. Mötet hade som syfte att gå igenom den fortsatta processen och tidsplanen med anledning av verksamhetsövergång (uppgifter som ska flyttas över, behandling av personal med flera finansieringskällor och uppgifter inför regleringsbrev för år 2017) och ändrad ansvarsfördelning i länen. Länsstyrelserna fick ”verkställandebeslut”. Regeringskansliet vill att länsstyrelserna ska förhandla med regionförbunden/landstingen om hur statens pengar på området ska fördelas. Om de inte blir överens så fördelas 95 procent till landstingen och 5 procent till länsstyrelserna. Allt detta skedde alltså trots att propositionen varken har blivit behandlad eller bifallen av riksdagen.

Därutöver fick inte länsstyrelserna tydliga svar vad gäller hanteringen av gamla, fortfarande öppna ärenden om regional utveckling. Ska de lämnas över till landstingen eller inte? Denna fråga är mycket viktig för om inte den avgörs så kommer länsstyrelserna i värsta fall att  stå med många öppna ärenden, men utan personal.

Med anledning av ovanstående är min fråga till statsrådet Ardalan Shekarabi:

 Varför ägde ovannämnda möte och fördelningen av ovanstående uppgifter rum före riksdagens beslut om propositionen och hur förhåller sig detta till de demokratiska och konstitutionella spelreglerna i vårt land?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1384 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2016/02508/SFÖ

Finansdepartementet

Civilministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1384 av Marta Obminska (M) Propositionen om ändrat regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Marta Obminska har frågat mig varför ett visst möte mellan Finansdepartementet och länsstyrelserna ägde rum om fördelningen av vissa uppgifter före riksdagens beslut om propositionen och hur förhåller sig detta till de demokratiska och konstitutionella spelreglerna i vårt land?

Som ansvarig minister för länsstyrelserna och för propositionen om ändrat regionalt utvecklingsansvar i vissa län (prop. 2015/16:176) anser jag att det är viktigt att berörda aktörer får information om regeringens och riksdagens arbete samt tidplanen för de beslut som i hög grad berör dem. Mig veterligen är samtliga parter väl införstådda med riksdagens roll i beslutsprocessen avseende ovan nämnda proposition.

Jag kan även nämna att regeringen den 2 juni 2016 fattade beslut om uppdrag till länsstyrelserna i Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län att förbereda en överföring till respektive läns landsting av de uppgifter som enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län omfattas av det regionala utvecklingsansvaret. Uppdraget ges med förbehåll för riksdagens beslut i nödvändiga delar.

Stockholm den 29 juni 2016

Ardalan Shekarabi

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.