Privatekonomi i skolan

Skriftlig fråga 2015/16:1135 av Amir Adan (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-21
Överlämnad
2016-04-22
Anmäld
2016-04-26
Svarsdatum
2016-05-04
Sista svarsdatum
2016-05-04
Besvarad
2016-05-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Tidigare i år meddelade Finansinspektionen att våra unga invånares kunskaper i privatekonomi är oroväckande låga. Bland unga i åldrarna 18–24 år som ännu inte har flyttat hemifrån upplevde så få som 27 procent att de visste vilka försäkringar som krävs när man bor på egen hand. 73 procent upplevde alltså inte att de var säkra på det. Samtidigt visar Finansinspektionens studie att hela 75 procent av de tillfrågade ungdomarna inte visste hur man gör för att ta ett lån på banken. Kanske mest alarmerande är att 31 procent inte visste hur man lägger upp en månadsbudget. 

Kunskaper i hur man hanterar sin egen ekonomi och vikten av att kunna planera långsiktigt är en grundförutsättning för att kunna klara sig på egen hand. Av den anledningen blir studier som denna viktiga att uppmärksamma, då varje ungdom som inte får tillgodogöra sig ordentliga kunskaper i detta ämne löper större risk att hamna i finansiella problem och påverkas negativt under en lång tid. Implementeringen av privatekonomi som obligatorisk kurs i grundskolan ter sig som en uppenbar lösning. 

Med anledning av ovanstående önskar jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

Avser ministern att verka för en obligatorisk kurs i privatekonomi i grundskolan?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1135 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Dnr U2016/02027/S

Utbildningsdepartementet

Utbildningsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1135 av Amir Adan (M) Privatekonomi i skolan

Amir Adan har frågat mig om jag tänker verka för en obligatorisk kurs i privatekonomi i grundskolan.

Jag delar Amir Adans åsikt om att kunskaper i hur man hanterar sin egen ekonomi och vikten av att kunna planera långsiktigt är en grundförut-sättning för att kunna klara sig på egen hand.

Skolans värdegrund och uppdrag bygger på att undervisningen i grund-skolan ska bedrivas i demokratiska former och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Undervisningen ska enligt läroplanen utveckla elevernas förmåga att ta ett personligt ansvar. Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver.

Privatekonomi är en mycket viktig fråga och som även återfinns i styrdokumenten för grundskolan. I grundskolan behandlas frågor som rör privatekonomi i ämnet hem- och konsumentkunskap och i ämnet samhällskunskap.

Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö. I kursplanen för ämnet hem- och konsumentkunskap anges i syftet med ämnet bl.a. att eleverna ska ges möjlighet att utveckla en medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållen får för hälsa och välbefinnande.

Av kursplanen för hem- och konsumentkunskap framgår vidare att eleverna ska ges möjlighet till att utveckla kunskaper om ekonomi och konsumtion. I årskurs 7–9 ska bl.a. frågor som rör ungas privatekonomi, att låna pengar och handla på kredit, hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende samt konsumenters rättigheter och skyldigheter behandlas. På så sätt ska eleverna ges förutsättningar att göra välgrundade val när det gäller privatekonomi och kunna hantera olika problem och situationer som en ung konsument kan ställas inför.

I samhällskunskap behandlas frågor som rör samhällsresurser och fördelning såsom till exempel privatekonomi och relationen till arbete, inkomst och konsumtion och det offentligas ekonomi och skatter.

Sammantaget anser jag att det redan framgår av gällande styrdokument att eleverna ska få kunskaper om konsumentfrågor för att kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö. Avslutningsvis vill jag lyfta fram att skolhuvudmannen ansvarar för att kursplanerna följs. Statens skolinspektion har ett tillsynsansvar för grundskolan och ska verka för att elever får goda förutsättningar för sitt lärande samt för förbättrade kunskapsresultat.

Stockholm den 4 maj 2016

Gustav Fridolin

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.