Prissättningen på fjärrvärmemarknaden

Skriftlig fråga 2022/23:847 av Zinaida Kajevic (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-07-07
Överlämnad
2023-07-09
Besvarad
2023-07-21
Svarsdatum
2023-07-21
Sista svarsdatum
2023-07-24
Anmäld
2023-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

I maj publicerade Konkurrensverket en analys av energimarknaden inom ramen för rapporten Konkurrens i kristider. Rapporten syftar till att belysa konkurrensaspekter vid olika typer av samhällskriser och betonar att åtgärder som företag och upphandlande myndigheter vidtar under kristider inte får leda till sämre konkurrens på lång sikt.

I analysen lyfts fjärrvärmesektorn och de prisökningar vi sett under det senaste året, inte minst i Malmöområdet. I Malmö och Burlövs kommuner har energibolaget Eon höjt fjärrvärmepriserna med 13 procent, vilket är en höjning som visserligen är lägre än de 20 procent som bolaget tidigare aviserade men dock en prisökning långt över den genomsnittliga höjningen i Sverige på 5 procent.

I Konkurrensverkets analys lyfts behovet av en mer långsiktig och heltäckande modell för reglering än den som råder i dag. Särskilt förordar Konkurrensverket en utredning av möjligheten att ge Energimarknadsinspektionen ett tillsynsmandat över fjärrvärmepriserna, inklusive möjlighet till prisreglering.

Med anledning av detta vill jag fråga energi- och näringsminister Ebba Busch:

 

Planerar regeringen att gå vidare med Konkurrensverkets rekommendation om en utredning av fjärrvärmemarknadens prissättningsmodell?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:847 besvarad av Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

KN2023/03676 KN2023/03677 Klimat- och näringslivsdepartementet Energi- och näringsministern Till riksdagen

Svar på frågorna 2022/23:846 och 2022/23:847 av Zinaida Kajevic (S) Konsumenternas ställning på fjärrvärmemarknaden och prissättningen på fjärrvärmemarknaden

Zinaida Kajevic har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen ämnar vidta för att stärka konsumenternas ställning på fjärrvärmemarknaden och om regeringen planerar att gå vidare med Konkurrensverkets rekommendation om en utredning av fjärrvärmemarknadens prissättningsmodell.

Frågorna ställs bl.a. mot bakgrund av Konkurrensverkets rapport Energimarknaden – konkurrens i kristider som publicerades i maj, i vilken det rekommenderas att frågan om direkt reglering av, eller åtminstone tillsyn över, fjärrvärmepriserna utreds på nytt.

Rysslands invasion av Ukraina har haft stor påverkan på energimarknaderna. Privatpersoner och industrin pressas av höjda energipriser och regeringen arbetar intensivt för att hantera situationen.

Fjärrvärmesektorn är en viktig del av det svenska energisystemet och i den rådande situationen är det av största vikt att fjärrvärmebolagen agerar ansvarsfullt. Regeringen följer utvecklingen på fjärrvärmemarknaden noga och jag välkomnar att frågeställaren och även Konkurrensverket uppmärksammar frågan om prissättningen på denna marknad. Konkurrensverkets rapport bereds för närvarande inom Regeringskansliet och jag vill inte föregå resultatet av detta arbete.

Stockholm den 21 juli 2023

Ebba Busch

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.