Positiv särbehandling

Skriftlig fråga 2023/24:1006 av Björn Söder (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2024-06-27
Överlämnad
2024-06-27
Besvarad
2024-07-11
Sista svarsdatum
2024-07-11
Svarsdatum
2024-07-11
Anmäld
2024-08-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Försvarsminister Pål Jonson (M)

 

Sedan 2014 genomförs varje år en process med en chefsurvalsgrupp, CUG, för befordran och tillsättning till nivå OF 5 (överste och kommendör) och CF 5 i Försvarsmakten.

Syftet är att ha en pool av lämpliga individer som med kort varsel kan befordras. Arbetet leds av chefsförsörjningssektionen, som rekryterar högre chefer ur den så kallade chefsurvalsgruppen, CUG. Kraven för att bli antagen till CUG är tuffa, och av det sjuttiotal som söker dit varje år väljs tre av fyra bort.

I alla steg i uttagningsprocessen till CUG ska positiv särbehandling tillämpas. Det innebär att om en man och kvinna bedöms lika lämpliga ska kvinnan väljas. Chefer har ett särskilt ansvar för att arbeta för Försvarsmaktens jämställdhetsmål i processen med chefsförsörjningen. 

Samtidigt statuerar 4 § i lagen om offentlig anställning att vid anställning skall avseende fästas bara vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet.

Jag vill med anledning av detta ställa följande fråga till försvarsminister Pål Jonsson:

 

Anser ministern att kravet om positiv särbehandling gällande chefsurvalsgruppen, CUG, stämmer överens med lagens krav om att endast förtjänst och skicklighet ska beaktas, och avser ministern att vidta några åtgärder med anledning av detta?

Svar på skriftlig fråga 2023/24:1006 besvarad av Försvarsminister Pål Jonson (M)

Svar på fråga 2023/24:1006 Positiv särbehandling

till Försvarsminister Pål Jonson (M)

 

Svar på fråga 2023/24:1006 av Björn Söder (SD)
Positiv särbehandling

Björn Söder har frågat mig om jag anser att kravet om positiv särbehandling gällande chefsurvalsgruppen, CUG, stämmer överens med lagens krav om att endast förtjänst och skicklighet ska beaktas, och om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av detta.

Det framgår av 12 kap. 5 § regeringsformen att vid beslut om statliga anställningar ska avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Enligt 4 § lagen (1994:260) om offentlig anställning ska skickligheten sättas främst, om det inte finns särskilda skäl för något annat. Av förarbetena till lagen framgår att det finns andra sakliga grunder som kan beaktas utöver förtjänst och skicklighet. Jämställdheten mellan män och kvinnor anges som en sådan grund.

Av 4 § anställningsförordningen (1994:373) framgår också att en myndighet vid anställning, utöver skicklighet och förtjänst, även ska beakta sådana sakliga grunder som stämmer överens med allmänna arbetsmarknads-, jämställdhets-, social- och sysselsättningspolitiska mål. Positiv särbehandling är med andra ord möjlig att använda under vissa förutsättningar om det råder en ojämn könsfördelning på arbetsplatsen i fråga.

I strävan att nå en jämn könsfördelning får arbetsgivaren, när en man och en kvinna som söker en tjänst har lika eller i stort sett lika kvalifikationer, tillämpa positiv särbehandling och välja den sökande av underrepresenterat kön. Ett kön anses underrepresenterat om mindre än 40 procent av de anställa tillhör det könet. En förutsättning för att tillämpa positiv särbehandling är vidare att arbetsgivaren har en policy som talar om att man strävar efter en jämn könsfördelning. En sådan policy har Försvarsmakten. Jag och regeringen har ingen avsikt att vidta några åtgärder som påverkar den fråga som Björn Söder väcker.

 

Stockholm den 11 juli 2024

 

 

 

Pål Jonson

 

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.