Politisk aktivism på statens museer

Skriftlig fråga 2023/24:973 av Björn Söder (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2024-06-11
Överlämnad
2024-06-11
Anmäld
2024-06-12
Svarsdatum
2024-06-19
Sista svarsdatum
2024-06-19
Besvarad
2024-06-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Kulturminister Parisa Liljestrand (M)

 

I museilagens sjätte paragraf står det att utställningar och annan publik verksamhet vid ett museum ska vara kunskapsbaserad och präglas av allsidighet och öppenhet.

Medelhavsmuseet är ett av fyra museer som ingår i Statens museer för världskultur, de så kallade Världskulturmuseerna.

I dagarna öppnade Medelhavsmuseet utställningen Nakba – Palestinska berättelser från 1948. I bara presentationen gör man klart vad det handlar om: Israels grundande 1948 presenteras som en katastrof där araber fördrevs.

När staten Israel bildades år 1948 drevs 750 000 palestinier på flykt. Ytterligare 130 000 flydde till andra platser inom den nya statens gränser. Palestinierna kallar fördrivningen al-Nakba, Katastrofen, skriver man i presentationen av utställningen.

Arabernas beskrivning av Israels grundande benämns alltså som katastrofen, al-nakba. Narrativet försvårar givetvis en fredlig lösning av Mellanösternkonflikten eftersom en sådan syn implicit inte accepterar grundandet av staten Israel.

Medelhavsmuseet väljer nu att, mitt under brinnande krig efter terrorattackerna från Hamas, vidareförmedla detta narrativ. Detta förbättras inte heller av att utställningens samordnare och chef för innehåll och lärande på Världskulturmuseerna ska ha skrivit på ett upprop av Artists for Palestine och donerat pengar till Palestinagrupperna.

Att ett statligt museum ägnar sig åt ensidig politisk aktivism torde bryta mot museilagens sjätte paragraf, som statuerar att verksamhet vid ett museum ska präglas av allsidighet.

Av denna anledning vill jag fråga kulturminister Parisa Liljestrand:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder, och om inte, varför?

Svar på skriftlig fråga 2023/24:973 besvarad av Kulturminister Parisa Liljestrand (M)

Svar på fråga 2023/24:973 Politisk aktivism på statens museer

till Kulturminister Parisa Liljestrand (M)

 

Svar på fråga 2023/24:973 av Björn Söder (SD)
Politisk aktivism på statens museer

Björn Söder har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av Medelhavsmuseets utställning Nakba – Palestinska berättelser från 1948, och om inte, varför?

Kulturens frihet är grundläggande inom kulturpolitiken och fastslagen i de nationella kulturpolitiska målen. Enligt museilagen (2017:563) har vi som politiker ett ansvar att säkra att det är professionen som har ett bestämmande inflytande över verksamhetens innehåll hos museerna. Detta är avgörande för att värna museernas trovärdighet hos allmänheten och kvaliteten i verksamheten. Museerna inom det allmänna museiväsendet gör således självständiga val vad gäller innehåll och vilka vetenskapliga perspektiv som används i utställningar och programverksamhet, utifrån de uppgifter de har i bl.a. förordning och regleringsbrev. 

För att övergripande målsättningar om kunskap och fri åsiktsbildning ska nås krävs en öppenhet även inför det som kan anses kontroversiellt. Som kulturminister välkomnar jag debatt och dialog med utgångspunkt i våra gemensamma museers publika verksamheter.

Med anledning av ovan avser jag inte att vidta några åtgärder.

Stockholm den 19 juni 2024

 

 

Parisa Liljestrand

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.